Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

07.04.2021. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (tehnički suradnik-istraživač) za rad na projektu „Razvoj ekspertnog sustava za upravljanje proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda“ KK.01.1.1.07.0036, EFRR – poziv: „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, referentna oznaka: KK.01.1.1.07. na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju do 21.12.2023. godine
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za elektroenergetiku i strojarstvo) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova  “referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127. prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentna oznaka: KK.01.2.1.02“ na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju do 17.10.2023. godine
 3. jednog/e zaposlenika/zaposlenice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkom 1.  moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo

Kandidatima natječaja pod točkom 1. dodatno će se vrednovati:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu; objavljeni radovi; osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama; motiviranost za rad na projektu.

Kandidati natječaja pod točkom 2.  moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo

Kandidatima natječaja pod točkom 2. dodatno će se vrednovati:

 • motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta
 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun polja (npr. ANSYS); za 3D modeliranje (npr. SolidWorks)

Kandidati natječaja pod točkom 1. i 2. uz pisanu prijavu na natječaj (Obrazac  – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, popis objavljenih radova, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama (ako je primjenjivo);
 6. dokaze kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate usavršavanja, potvrde poslodavaca i sl.)  (ako je primjenjivo);
 7. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja pod točkom 1. i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr.  Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti