Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

20.11.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo  i automatiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija (znanstvena grana anglistika) u Zavodu za zajedničke predmete na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (suradnik za računarstvo i energetiku) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj sustava za nadzor visokonaponskih trasa, a posebno izboja visokonaponskih izolatora korištenjem IoT tehnologija" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0056, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 18 mjeseci.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1 i 2 moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst te člancima 116. i 117. Statuta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek-pročišćeni tekst. Kandidati natječaja moraju ispunjavati i uvjete  propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama www.ferit.unios.hr).

Kandidati natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta  www.ferit.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dvama primjercima, osim radova (od kojih 1 originalni), i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Kandidati natječaja pod točkom 3 moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo

Kandidatima natječaja pod točkom 3 dodatno će se vrednovati:

 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta; 
 • poslovi iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva;
 • motiviranost za rad na projektu;
 • ostvarena priznanja, nagrade i sl.;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, rad na projektima, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama u područjima elektrotehnike i računarstva;
 • poznavanje rada u laboratorijskim ispitivanjima, provedba ISO standarda, izrada tehničke dokumentacije;
 • poznavanje programskih alata: za IoT i bežične radio komunikacije (LoRa…), modeliranje i proračun složenih elektromagnetskih polja (ANSYS…), 3D modeliranje (SolidWorks…);
 • poznavanje senzora i elektronike za mjerenje elektromagnetskih polja, VN energetske mreže, analiza i simulacija EES-a, pouzdanost i zaštita u EES;

Kandidati natječaja pod točkom 3 uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. dokaze kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate, studijske programe, potvrde poslodavaca i sl.)
 6. popis objavljenih radova (ako je primjenjivo);
 7. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama (ako je primjenjivo);
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati natječaja pod točkom 3 koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dvama (2) primjercima.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1 i 2 podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkom  3 podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj  pod rednim brojem ___«.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti