Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

30.10.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor:

 1. za izbor triju suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku
 2. za izbor jednog/e zaposlenika/zaposlenice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo
 3. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za računarstvo i programiranje) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova“ referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127.  prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentna oznaka : KK.01.2.1.02 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 36 mjeseci
 4. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za elektroenergetiku i strojarstvo) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova  “referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127. prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentna oznaka : KK.01.2.1.02“ određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže  u trajanju od 36 mjeseci
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za komunikacije) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova “referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127.  prijavljenog  na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II Referentna oznaka: KK.01.2.1.02 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 36 mjeseci
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (Istraživač za sigurnost i komunikaciju) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje požara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkom 1 moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr Pristupnici na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko–nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Navedeni  obrazac br. 7 objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr

 

Kandidati natječaja pod točkom 2 moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/.

Kandidati natječaja pod točkom 3 moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo.

Kandidati natječaja pod točkom 4 moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo.

Kandidati natječaja pod točkom 5 moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.

Kandidatima natječaj pod točkama 3, 4 i 5 dodatno će se vrednovati:

 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta
 • poslovi iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva
 • motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, rad na projektima, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama u područjima elektrotehnike i računarstva
 • poznavanje rada u laboratorijskim ispitivanjima, provedba ISO standarda, izrada tehničke dokumentacije

Kandidatima natječaja pod točkom 3 dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje programskih alata za 3D modeliranje (SolidWorks,…)
 • poznavanje programskih alata za optimiranje i strojno učenje
 • programiranje SCADA sustava, poznavanje rada energetskih sustava, mreža, industrijska postrojenja.

Kandidatima natječaja pod točkom 4 dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun složenih polja (ANSYS, …); za 3D modeliranje (SolidWorks, …), poznavanje programskih alati za ekspertne sustave
 • razvoj novih proizvoda i izrada idejnog rješenja, izrada tehničke dokumentacije i konstrukcijski razvoj proizvoda
 • poznavanje projektiranja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava.

Kandidatima natječaja pod točkom 5 dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje programskih alata: za računalne inteligencije i strojno učenje
 • projektiranje električnih i komunikacijskih instalacija (EPLAN, …), 
 • industrijska mjerenja, industrijska informatika, industrijski komunikacijski protokoli
 • poznavanje upravljačke elektronike industrijskih sustava (programiranje PLC Siemens S7, …).

Kandidati natječaja pod točkama 3,4 i 5 uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. preslike dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. preslike dokaze kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate, studijske programe, potvrde poslodavaca i sl.)  (ako je primjenjivo);
 6. popis objavljenih radova (ako je primjenjivo);
 7. preslike dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama (ako je primjenjivo);
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati  natječaja pod točkom 6 dužni su ispunjavati i sljedeći uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva;
 • prosječna ocjena završenoga diplomskoga sveučilišnoga studija najmanje 3,5.

Kandidati natječaja pod točkom 6 dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, rad na projektima, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području računarstva i matematike
 • vještina programiranja u programskom jeziku C++ i srodnim programskim jezicima;
 • poznavanje programskih alata za sigurnost i komunikaciju i/ili strojno učenje
 • motiviranost za rad na projektu.

Kandidati natječaja pod točkama 6 uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 1. životopis;
 1. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju;
 2. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 3. prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za diplomski sveučilišni studij;
 4. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. popis objavljenih radova (ako je primjenjivo);
 6. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (ako je primjenjivo);
 7. popis programskih rješenja koje je kandidat realizirao u programskom jeziku C++ i srodnim programskim jezicima (ako je primjenjivo);
 8. popis programskih rješenja koje je kandidat realizirao, a koja uključuju sigurnost i komunikaciju i/ili strojno učenje (ako je primjenjivo);
 9. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

idati natječaja pod točkama 1, 3, 4, 5 i 6  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dvama (2) primjercima.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.   

⇦ Nazad na pregled obavijesti