Novosti i događanja

Natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda

09.10.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultete elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

 

  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja, pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr. Uz prijavu na natječaj, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su, uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obavit će se razgovor/intervju, a o mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua bit će obaviješteni putem mrežne stranice  Fakulteta www.ferit.unios.hr

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dvama (2) primjercima (od kojih je jedan (1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani, potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora, strani državljanin, prije zasnivanja radnog odnosa, mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj – radno mjesto poslijedoktorand“ 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti