Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

18.09.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (suradnik za računarstvo i energetiku) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj sustava za nadzor visokonaponskih trasa, a posebno izboja visokonaponskih izolatora korištenjem IoT tehnologija" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0056, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 18 mjeseci
 2. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (suradnik za računarstvo i elektrotehniku) za rad na projektu "Razvoj inovativnog sustava za optimizaciju kvalitete distribucije i korištenja električne energije - ELTEK" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0011, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 27 mjeseci
 3. tri zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (suradnik za elektrotehniku i strojarstvo) za rad na projektu "Razvoj inovativnog sustava za optimizaciju kvalitete distribucije i korištenja električne energije - ELTEK " referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0011, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju od 27 mjeseci.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkom 1 i 2 moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo

Kandidati natječaja pod točkom 3 moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo

Kandidatima natječaja pod točkama 1, 2 i 3 dodatno će se vrednovati:

 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta 
 • poslovi iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva
 • motiviranost za rad na projektu
 • ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, rad na projektima, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama u područjima elektrotehnike i računarstva
 • poznavanje rada u laboratorijskim ispitivanjima, provedba ISO standarda, izrada tehničke dokumentacije

  Kandidatima natječaja pod točkom 1 dodatno će se vrednovati:
 • poznavanje programskih alata: za IoT i bežične radio komunikacije (LoRa,…); za modeliranje i proračun složenih elektromagnetskih polja (ANSYS,…); za 3D modeliranje (SolidWorks,…)
 • poznavanje senzora i elektronike za mjerenje elektromagnetskih polja, VN energetske mreže, Analiza i simulacija EES-a, Pouzdanost i Zaštita u EES

Kandidatima natječaja pod točkom 2 dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun složenih elektromagnetskih polja (ANSYS,…); za 3D modeliranje (SolidWorks,…); za računalne inteligencije i strojno učenje
 • poznavanje senzora i elektronike za mjerenje elektromagnetskih polja, te upravljačke elektronike industrijskih sustava

Kandidatima natječaja pod točkom 3 dodatno će se vrednovati:

 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun metodom konačnih elemenata (ANSYS,…); za 3D modeliranje (SolidWorks,…); za računalne inteligencije i strojno učenje, za 3D skeniranje, modeliranje i reverzibilni inženjering
 • poznavanje upravljačke elektronike industrijskih sustava, dizajn komunikacijske mreže,
 • poznavanje programskih alati za ekspertne sustave, konstrukcijski razvoj proizvoda

Kandidati natječaja uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. dokaze kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate, studijske programe, potvrde poslodavaca i sl.)
 6. popis objavljenih radova (ako je primjenjivo);
 7. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama (ako je primjenjivo);
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja pod točkama 1, 2 i 3 koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dvama (2) primjercima.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1, 2 i 3 podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr  Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava