Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

04.09.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog doktoranda/doktorandicu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ”Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena”, po natječaju HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na određeno vrijeme od četiriju (4) godina u punom radnom vremenu
 3. dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo, na projektu „IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“ (KK.01.1.1.04. 0108),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 12. ožujka 2023. godine
 4. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica) u Uredu za tehničke poslove u Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz uvjet probnog rada
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto istraživača (Istraživač za autonomno kretanje mobilnog robota) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje požara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine
 7. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (Istraživač za obradu slike) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje požara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine
 8. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača (Istraživač za sigurnost i komunikaciju) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje požara" referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0014, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ (referentna oznaka: KK.01.2.1.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 17. kolovoza 2023. godine
 9. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto administrativno-financijski voditelj projekta (projekt koordinator) na projektu „RCK-ELPROS, ESF – Poziv: „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ referentna oznaka: UP.03.3.1.04., u radni odnos na određeno vrijeme na 50% radnog vremena dok traje financiranje projekta, a najdulje do 06. prosinca 2023. godine.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1, 2, 3 i 4, pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkama 1 i 3 za izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr te popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Navedeni obrazac objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja  pod točkom 4 za izbor u naslovno suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko–nastavno, nastavno i suradničko zvanje koji je objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr te popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Navedeni obrazac objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

 

Kandidati natječaja pod točkom 2 moraju ispunjavati obvezne uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij računarstva;
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u znanstvenim područjima računarstva;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstveno području računarstva;
 • ocjene iz matematičkih predmeta;
 • vještina programiranja u programskim jezicima C++ i Python;
 • poznavanje programskih alata za implementaciju umjetnih neuronskih mreža.

Kandidati natječaja pod točkom 2, uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za izbor doktoranda koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakultetawww.ferit.unios.hr.), moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju računarstva;
 • prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo);
 • popis radova i radovi (ako je primjenjivo);
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane;
 • dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (ako je primjenjivo);
 • opis programskih rješenja koje je kandidat realizirao u programskom jeziku C++, odnosno Python (ako je primjenjivo);
 • opis programskih rješenja koje je kandidat realizirao, a koja uključuju umjetne neuronske mreže (ako je primjenjivo);
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Navedeni obrazac objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 5, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • završeno osnovno obrazovanje.

Kandidati natječaja pod točkom 5, uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 • životopis;
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju (ovjerena preslika svjedodžbe može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala svjedodžbu);
 • dokaz o državljanstvu;
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Navedeni obrazac objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 6, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike;
 • dvije (2) godine radnog staža ili doktorat znanosti;
 • prosječna ocjena završenoga diplomskoga sveučilišnoga studija najmanje 3,5.

Kandidati natječaja pod točkom 7 i 8, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeći uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva ili matematike;
 • prosječna ocjena završenoga diplomskoga sveučilišnoga studija najmanje 3,5.

Kandidatima natječaja pod točkom 6, 7 i 8 dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl.;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, rad na projektima, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području računarstva i matematike;
 • vještina programiranja u programskom jeziku C++;
 • poznavanje programskih alata za obradu slike i/ili strojno učenje;
 • motiviranost za rad na projektu.

Kandidati natječaja pod točkama 6, 7 i 8,  uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja ili presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (za kandidate natječaja pod točkom 6);
 4. prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za diplomski sveučilišni studij;
 5. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 6. popis objavljenih radova (ako je primjenjivo);
 7. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (ako je primjenjivo);
 8. popis programskih rješenja koje je kandidat realizirao u programskom jeziku C++ (ako je primjenjivo);
 9. popis programskih rješenja koje je kandidat realizirao, a koja uključuju obradu slike i/ili strojno učenje (ako je primjenjivo);
 10. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati natječaja pod točkom 9, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija;
 • dvije (2) godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta administrativno-financijski voditelj projekta (projekt koordinator).

Kandidati natječaja pod točkom 9, uz pisanu prijavu na natječaj, moraju dostaviti:

 • životopis;
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu);
 • dokaz o državljanstvu;
 • dokaz o radnom stažu na istim ili sličnim poslovima (potvrda ili preslika ugovora o radu);
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja pod točkama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dvama (2) primjercima.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1, 2 i 3 podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkama  4, 5, 6, 7, 8 i 9 podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr  Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

⇦ Nazad na pregled obavijesti