Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

24.07.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenicu na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničko radno mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. jednog doktoranda/doktorandicu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost ”Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca”, po natječaju HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), na određeno vrijeme od četiriju (4) godina u punom radnom vremenu
 7.  jednog višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika za rad na projektu „Razvoj integracije platforme za pametne elektroenergetske mreže“ (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.0117) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta
 8.  jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika za rad na projektu „Razvoj integracije platforme za pametne elektroenergetske mreže“ (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.0117) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1., 2. i 3.  moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek-pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama www.ferit.unios.hr).

Kandidati natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta  www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 4., pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je objavljen na mrežnim stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkama 5. i 6., pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti  i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 5. za izbor u suradničko zvanje i na suradničko mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/.

Kandidati natječaja pod točkom 6.  moraju ispunjavati obvezne uvjete

 • završen sveučilišni diplomski studij računarstva;
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava upis na doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u znanstvenim područjima računarstva;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstveno području računarstva.

Kandidati natječaja pod točkom 6. uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za izbor doktoranda) moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju matematike i informatike
 3. prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)
 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 8. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (ako je primjenjivo)
 9. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Navedeni obrazac objavljen je na mrežnim stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 7. moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati moraju imati završen dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja u koje se kandidat bira (smjer komunikacije i informatika) i najmanje pet (5) godina radnog iskustva ili obavljenih, odnosno objavljenih najmanje pet (5) stručnih radova.

Kandidat natječaja pod točkom 8. moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kandidati moraju imati završen dodiplomski sveučilišni studij prema ranije važećim propisima ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja u koje se kandidat bira (smjer elektroenergetika) i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili obavljena, odnosno objavljena najmanje tri (3) stručna rada.

Uz prijavu na natječaj, kandidati natječaja pod točkama 7. i 8. su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici natječaja pod točkama od 4. do 8. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su, uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Za kandidati natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Kandidati natječaja dokumentaciju predaju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj pod rednim brojem ___«.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

⇦ Nazad na pregled obavijesti