Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

05.06.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika
  3. dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo, na projektu „IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“ (KK.01.1.1.04. 0108),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04., na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do 12. ožujka 2023. godine odnosno do prestanka financiranja projekta
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za nabavu u Uredu/odjeljku za poslovne odnose i nabavu u Tajništvu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1. i 2. pored uvjeta propisanih člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek-pročišćeni tekst te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici www.ferit.unios.hr).

Kandidati natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko–nastavno, nastavno i suradničko zvanje koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 3. pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.),  i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja za izbor u suradničko zvanje i suradničko mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/

S kandidatima pod točkom 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su, uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obavit će se pisano testiranje i/ili razgovor, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Kandidati natječaja pod točkom 4. osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako slijedi:

 - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija

 - poznavanje rada na računalu

- jedna godine radnog iskustva  u struci

Uz prijavu kandidati natječaja pod točkom 4. obvezni su priložiti:

- životopis

- izvornik ili ovjerenu presliku diplome (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu)

- dokaz o državljanstvu

- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja

 - dokaz o radnom iskustvu  u struci (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

- popunjen i potpisan obrazac privole.

Svi kandidati pod točkom 4. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za pisano testiranje i/ili razgovor, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1., 2. i 3.  podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja a pod točkom 4. podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom “. 

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr  Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

⇦ Nazad na pregled obavijesti