Novosti i događanja

Natječaj za izbor zaposlenika/zaposlenice za rad na projektima

13.05.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 1. dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na projektu „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ (KK.01.1.1.04.0034.),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do prestanka financiranja projekta
 2.  jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo na projektu „Pametna naljepnica za mjerenje i praćenje uvjeta skladištenja i transporta proizvoda“ (KK.01.1.1.04.0116.), EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do prestanka financiranja projekta
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađega istraživača na projektu „DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima – KK.01.1.1.01.0009“ EFRR – poziv: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, referentna oznaka: KK.01.1.1.01. na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca u punom radnom vremenu.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati pod točkama 1. 2. natječaja, pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti  i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr. Uz prijavu na natječaj, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su, uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, obavit će se pisano testiranje i/ili razgovor, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

 

Kandidati pod točkom 3. natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu obvezni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike ili računarstva;
 • prosječna ocjena završenoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija najmanje 3,8;
 • uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek;

Dodatno će se vrednovati:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama;
 • motiviranost za rad na projektu.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su, uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju obavit će se provjera znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća na projektu. a o mjestu i vremenu bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr

Za kandidate koji ne pristupe provjera znanja i vještina smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju obvezni su priložiti:

 • životopis;
 • presliku diplome o završenome diplomskome sveučilišnome studiju;
 • prijepise ocjena s prosjekom na preddiplomskome i diplomskome studiju ili preslike dopunske isprave o studiju (diploma supplement) na preddiplomskome i diplomskome studiju;
 • dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 • dokaze o sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.(ako je primjenjivo);
 • motivacijsko pismo.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1. i 2. dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkom 3. u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj  pod točkom _______“ 

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

⇦ Nazad na pregled obavijesti