Novosti i događanja

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto II. vrste - viši laborant

26.02.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1.  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant u Zavodu za zajedničke predmete na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)

Kandidati na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.).

Kandidati na natječaj  moraju ispunjavati obvezne uvjete:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo ili znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika
  • poznavanje rada na računalu
  • jedna godina radnog iskustva u struci.

Na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr  naveden je opis poslova radnog mjesta II. vrste - viši laborant.

Uz prijavu na natječaj kandidati na natječaj moraju dostaviti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
  • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Kandidati natječaja predaju dokumentaciju u dva primjerka.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unis.hr

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj za višeg laboranta«.

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na ovaj natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

⇦ Nazad na pregled obavijesti