Novosti i događanja

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

22.01.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1. za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ na određeno vrijeme od četiriju godina s punim radnim vremenom

2. za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo

3. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant u Zavodu za zajedničke predmete na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena za bolovanje

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  moraju ispunjavati obvezne uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij računarstva, elektrotehnike, matematike, fizike ili informatike ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij matematike i informatike;
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Dodatno će se vrednovati:

 • ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u znanstvenim područjima računarstva, elektrotehnike, matematike, fizike ili informatike;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenim područjima računarstva, elektrotehnike, matematike, fizike ili informatike.

Pristupnici na natječaj uz prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija matematike i informatike
 3. prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija matematike i informatike
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo)
 5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo)
 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 7. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) za strane državljane
 8. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Navedeni obrazac objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr Pristupnici na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Navedeni obrazac br. 7 objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. i 2. dokumentaciju predaju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-u.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju ispunjavati obvezne uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo ili znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna godina radnog iskustva u struci.

Na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta II. vrste - viši laborant.

Uz prijavu na natječaj pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju dostaviti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. dokumentaciju predaju u dva primjerka.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici natječaja pod točkama 1. 2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unis.hr

Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj pod točkom 1. s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj za asistenta za rad na projektu«.

Prijave na natječaj pod točkom 2. s  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj za naslovnog asistenta“.

Prijave na natječaj pod točkom 3. s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj za višeg laboranta«.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

⇦ Nazad na pregled obavijesti