Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

03.07.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste – voditelj odjeljka/Ureda za studente na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili sveučilišni dodiplomski studij prava
  • tri (3) godine radnog iskustva u struci
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana

objave ovog natječaja

  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak

(uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

  • priložen odgovarajući dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa).  

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr  Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek s naznakom: „Prijava na natječaj na položaj I. vrste – voditelj odjeljka/Ureda za studente“

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti