Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

06.02.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog  profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo.

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i 127/17).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH,  60/15. - Odluka USRH i 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati poseban uvjet: preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika, preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, diplomski sveučilišni studij Računarstvo ili diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika.

Pristupnici uz pisanu prijavu na natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu
  • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja.

S pristupnicima natječaja iz točke 2. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 15 dana od dana njegovog dovršetka..

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se pod točkom 1. u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkom 2. u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek s naznakom: „Prijava na natječaj – pod rednim brojem _____“.

⇦ Nazad na pregled obavijesti