Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

25.01.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 43. i člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH,  60/15.– Odluka USRH i 131/17.) i uvjete propisne člankom 41. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH,  60/15. - Odluka USRH i 131/17.) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjet natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj sa svim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima natječaja pod točkom 1. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu  Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

⇦ Nazad na pregled obavijesti