Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

11.01.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

  • za izbor dvaju zaposlenika/zaposlenica u suradničko zvanje poslijedoktoranda i  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH,  60/15. – Odluka USRH i 131/17.) te posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.hr/. Uz prijavu na natječaj, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.ferit.hr/.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od njegova dovršetka. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj – za radno mjesto poslijedoktoranda“

⇦ Nazad na pregled obavijesti