Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

16.11.2018. | Emilija Horvat PromovirajIspis

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo ili temeljne tehničke znanosti, grana automatika, ili znanstvenog područja Prirodnih  znanosti,  znanstvenog polja matematika za rad na projektu koji financira Hrvatska zaklade za znanost „Napredna 3D percepcija za mobilne robotske manipulatore“ u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u nastavnom zvanju predavača i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u stručnom zvanju višeg stručnog suradnika i stručnom radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Zavodu za elektroenergetiku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo.

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14 i 127/17).

Pristupnici natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.  123/03, 198/03, 105/04, 2/07 – Odluka USRH, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 – Odluka USRH i 131/17.) i uvjete utvrđene člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr . Uz prijavu, pristupnici natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i radno mjesto poslijedoktoranda koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Uz prijavu na natječaj, obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3 – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr

Pristupnici natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika;

- najmanje pet godina radnog iskustva ili obavljenih, odnosno objavljenih, najmanje pet stručnih radova.

Uz prijavu, pristupnici natječaja pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6 - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkom 4. moraju ispunjavati poseban uvjet: preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika, preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, diplomski sveučilišni studij Računarstvo ili diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika.

Pristupnici uz pisanu prijavu na natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– preslika diplome

– dokaz o državljanstvu

- potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja.

S pristupnicima natječaja iz točke 4. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet  elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se pod točkom 1. u roku od 90 dana od dana objave natječaja, a pod točkama 2. i 3. u roku od 30 dana od dana objave natječaja, te pod točkom 4. u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek s naznakom: „Prijava na natječaj – pod rednim brojem _____“.

 

                                               Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                               Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti