Novosti i događanja

Natječaj za prijam Voditelj pododsjeka za preddiplomske i diplomske studije

07.11.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za prijam jednoga zaposlenika/zaposlenice na položaj II. vrste – voditelj pododsjeka za preddiplomske i diplomske studije u Uredu studentske referade na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14. i 127/17.) moraju imati i sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava ili znanstvenog polja ekonomija ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava ili znanstvenog polja ekonomija

- poznavanje rada na računalu

- dvije godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda, preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

 • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja.

   

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

   

  Pristupnikom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te je podnijela urednu i pravovremenu pisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana.

   

  Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.

   

  Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

  Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

   

  S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi.

   

  Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja.

   

  Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet  elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

   

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom  „Prijava na natječaj za voditelja pododsjeka“

   

                                                                                    Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                                                                    Fakultet elektrotehnike, računarstva

                                                                                    i informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti