Novosti i događanja

Natječaj za izbor višeg laboranta - 24. listopada 2018.

24.10.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijam

 

1. jednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za zajedničke predmete, zamjena za vrijeme roditeljskog dopusta.

Pristupnici na natječaj, moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati i sljedeći uvjet:

  • završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni ili diplomski studij iz znanstvenoga područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju
  • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je natječaj raspisan. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će pristupnicima dostavljene elektroničkom poštom.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Pristupnici prijavu s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj – viši laborant“.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti