Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam - 19. listopada 2018.

19.10.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam

1. jednog stručnog suradnika za rad na projektu „Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže“ (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.0140) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

2. jednog višeg stručnog suradnika za rad na projektu „Razvoj integracijske platforme za pametne elektroenergetske mreže“ (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.0140) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu;

3. dva stručna suradnika za rad na projektu „Istraživanje u poduzeću Spačva d.d., u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“ (referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.0117) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj, moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnika, smjer elektroenergetika (pristupnici pod točkom 1.)
 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnika, smjer komunikacije i informatika (pristupnici pod točkom 2.)
 • jedna godina radnog iskustva (pristupnici pod točkom 2.)
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • odlično poznavanje rada na računalu

Dodatni uvjet:

 • poznavanje rada s laboratorijskom i mjernom opremom

Pristupnici natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati i sljedeći uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij računarstva

Dodatni uvjeti:

 • poznavanje rada s  ugrađenim računalnim sustavima
 • poznavanje rada s laboratorijskom i mjernom opremom.

Pristupnici natječaja uz prijavu na natječaj moraju dostaviti:

 • životopis
 • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
 • prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
 • dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane

Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je natječaj raspisan. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će pristupnicima dostavljene elektroničkom poštom.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj se nalaze dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju jest  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Pristupnici prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj pod točkom ______.“

 

                                                                       Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                                                       Fakultet elektrotehnike, računarstva

                                                                       i informacijskih tehnologija Osijek

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti