Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam - 05. listopada 2018.

05.10.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

  1. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto koordinator – analitičar za rad na projektu „Istraživanje beacona u svrhu izgradnje mreže kretanja – razvoj platforme za urbanu mobilnost“, referenta oznaka projekta: KK.01.2.1.01.0127., na određeno vrijeme od 18 mjeseci s punim radnim vremenom;

  2. za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku;

  3. za izbor dvaju suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za programsko inženjerstvo;

  4. za izbor dvaju suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Pristupnici na natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati obvezni uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij računarstvo

Pristupnici natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj  moraju dostaviti:

  • dokaz o državljanstvu

  • presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju;

  • potvrdu, odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave ovog natječaja.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH,  60/15. – Odluka USRH i 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Pristupnici na natječaj pod točkama 3. i 4. moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Pristupnici na natječaj pod točkama 2. i 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko –nastavno, nastavno i suradničko zvanje .

Navedeni  obrazac objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

S pristupnicima natječaja pod točkama 1., 3. i 4. koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će pristupnicima dostavljene elektroničkom poštom.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i

informacijskih tehnologija Osijek

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti