Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam - 02. ožujka 2018.

02.03.2018. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

 1. za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Metode za interpretaciju medicinskih snimki za detaljnu analizu zdravlja srca“, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu;
 2. za prijem jednog doktoranda u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Učinkovito bežično napajanje“, na određeno vrijeme od 4 godine u punom radnom vremenu;
 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika.

Pristupnici natječaja pod točkama 1. i 2., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14.), obvezni su ispunjavati i sljedeće  uvjete:

 1. pristupnici pod točkom 1. završen sveučilišni diplomski studij računarstva;
 2. pristupnici pod točkom 2. završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili sveučilišni diplomski studij računarstva;
 3. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Dodatno će se vrednovati:

 1. poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 2. ostvarena priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački rad u znanstvenim područjima računarstva i/ili elektrotehnike;
 3. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama u znanstvenim područjima računarstva i/ili elektrotehnike.

Pristupnici natječaja, uz prijavu na natječaj (Obrazac – Prijava na natječaj za rad na projektu), moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom studiju;
 3. ovjereni prijepis ocjena ili presliku dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
 4. dokaze o ispunjavanju uvjeta za izvrsnost u studiranju (ako je primjenjivo);
 5. popis radova i radovi (ako je primjenjivo);
 6. rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 7. dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane.

Pristupnici na natječaj  pod točkom 3., osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14.) moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93.  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisane člankom 13. Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.ferit.unios.hr). Pristupnici na natječaj pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju  prema Obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje.

Obrasci za prijavu na natječaj objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dvama primjercima, osim radova (od kojih 1 izvorni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.

S pristupnicima natječaja pod točkama 1. i 2.  koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja relevantnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati pristupnicima natječaja. Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) bit će javno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja,, a pod točkom 3. dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – pod točkom ___“, preporučenom poštom.

 

                                                                                                                     

                                            

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti