Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam

17.05.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

izbor i prijam

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane  arhitektura računalnih sustava u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo;
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektroenergetiku;
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za zajedničke predmete;
  4.  dva zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i  suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo;
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za komunikacije;
  6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I vrste-viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkama 1., 2. i 3. moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkama 4. i. 5.  moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

 

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 6. moraju ispunjavati poseban uvjet:

  • preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Informatika, preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, diplomski sveučilišni studij Računarstvo ili diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika

Pristupnici na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku diplome
  • dokaz o državljanstvu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S pristupnicima natječaja pod točkama 4., 5. i. 6.  koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljen  testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatra se da su povukli prijavu na natječaj i ne smatraju se više pristupnikom natječaja. Poziv za testiranje/razgovor bit će objavljen na web stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

Prijave na natječaj s dokumentacijom, za radna mjesta pod točkama 1., 2, 3., 4. i 5. dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkom 6. u roku od 8 dana od objave natječaja na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek. s naznakom „Prijava na natječaj – za radno mjesto broj _____“

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

⇦ Nazad na pregled obavijesti