Djelatnici fakulteta

Pregled svih djelatnika  English version

Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC - redoviti profesor - trajno zvanje

Katedra za elektrane i energetske procese

Kontakt: E-mail: (damir.sljivac [et] ferit.hr)

Dodatna funkcija: predstojnik Zavoda za elektroenergetiku

Matični broj znanstvenika: 235714

Znanstveni radovi i istraživanje (izvor: bib.irb.hr)

Telefon: 224-614

Prostorija: 2-26

Web: reslab.ferit.hr

Termin konzultacija: Prethodna najava e-mailom

Područje istraživanja: Obnovljivi izvori energije, održivi energetski razvitak , pouzdanost elektroenergetskog sustava, ekonomika EES, vjerojatnosna troškovna analiza

Strani jezici: Engleski

 Životopis

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, rođen je 04. veljače 1974. godine u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom “Utjecaj kvarova komponenata rasklopnih postrojenja na pouzdanost elektroenergetskih mreža”, mentor prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić, obranio je 30. listopada 2000. godine. Doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, s disertacijom “Vjerojatnosna troškovna analiza prekida opskrbe električnom energijom”, mentor prof.dr.sc. Vladimir Mikuličić, 02. lipnja 2005. godine.

Od 15.07.1997. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije 165001: “Funkcionalna pouzdanost i raspoloživost razdjelnih mreža”, voditelj prof.dr.sc. Lajos Jozsa, a od 22.08.2002. na projektu 165116: "Pouzdanost EES u uvjetima dereguliranog tržišta električne energije", voditelj prof.dr.sc. Srete Nikolovski. 20. prosinca 2000. godine izabran je u suradničko zvanje asistent, 02. lipnja 2006. u suradničko zvanje viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku.

Odlukom Matičnog povjerenstva za tehničke znanosti 06. prosinca 2005. godine stječe znanstveno zvanje znanstveni suradnik, 04. ožujka 2010. viši znanstveni suradnik a 24.studenog 2011. godine znanstveni savjetnik za znanstveno područje Tehničke znanosti,
znanstveno polje Elektrotehnika. Od 01. siječnja 2006. godine do 20. travnja 2010. godine zaposlen je i kao docent na Katedri za elektrane i energetske procese Zavoda za elektroenergetiku, čiji je od tada i predsjednik. 20. travnja 2010. godine izabran je i u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 15. srpnja 2013. u zvanje redovitog profesora a 25. rujna 2018. u u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Od 2014. godine utemeljitelj je i voditelj Laboratorija za Obnovljive izvore energije. 01.11.2016. imenovan je za predstojnika Zavoda za elektroenergetiku.

14. veljače 2006. godine izabran je i za prodekana za nastavu Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, dužnost koju nakon reizbora 29. svibnja 2007. i 16. rujna 2009. godine obavlja do 29. veljače 2012. Kao prodekan za nastavu od 2006. do 2012. godine bio je voditelj je i ukupnog razvoja informacijskog sustava Elektrotehničkog fakulteta (uključujući i web stranice, uvođenje ISVU sustava i e-učenja, jedinstvene studentske ankete Sveučilišta). Kao prodekan za nastavu i predsjednik povjerenstva za kvalitetu visokog obrazovanja aktivno sudjeluje u unapređenju studijskih programa i sustava kvalitete visokog obrazovanja i daje svoj aktivan doprinos u
provedbi Bolonjskog procesa na razini Sveučilišta u Osijeku.

Od 1998. godine aktivno sudjeluje u radu HRO CIGRE, od 2005. godine član je uređivačkog odbora časopisa „Elektroenergetika“, od 2010. Godine i međunarodnog časopisa IJECES. Od 2005. godine član je IEEE Power and Energy Society, a od 2007. godine i IEEE Reliability Society, te IEEE Hrvatska sekcije, a 2013./2014. i član izvršnog odbora IEEE Hrvatske sekcije. Član HRO CIRED postaje 2008. godine, kada je izabran (a 2012. i reizabran) i za člana izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 2014. godine izabran je za suradnika Odjela za energijske sustave Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Dobitnik je rektorove nagrade za akademsku 1995./96. godinu, nagrade Hrvatskog energetskog društva “Hrvoje Požar” 1997. godine za izrazito zapažen diplomski rad iz područja energetike, stipendije Zaklade "The British Scholarship Trust" u suradnji s Ministarstvom znanosti i tehnologije 2002. godine, priznanja Elektrotehničkog fakulteta za najboljeg mladog znanstvenika 2005. godine, te srebrne plakete i medalje „Josip Lončar“ Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu za osobito istaknutu doktorsku disertaciju 2005. godine.

Znanstveno se usavršavao 2002. godine na UMIST-u, Manchester, Velika Britanija, na području pouzdanosti elektroenergetskog sustava, voditelj prof. Ron N. Allan.

Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

 Projekti

1. Suradnik je na tri znanstvenoistraživačka projekta MZOŠ u području pouzdanosti EES (1997.-2012.) 

2. Suradnik na TEMPUS EMSA projektu vezanom uz simulaciju i analizu tržišta električne energije, (2008.-2010.)

3.Voditelj radne skupine za zaštitu okoliša i obnovljive izvore energije   projekta IPA Hrvatska Madžarska UNIREG IMPULSE  (2010.-2011.).  

4. Voditelj bilateralnomeđunarodnog  projekta Hrvatska – Srbija Zajednički okvir za istraživanje i edukaciju u području obnovljivih izvora energije u panonskoj regiji Hrvatske i Srbije (2011.-2012.)

5. Suradnik i evaluator na projektu IPA CBC Hrvatska – Madžarska REGPHOSYS vezan uz primjenu fotonaponskih sustava i utjecaju na pograničnu regiju.

6. Suradnik na projektu Interreg CBC Hrvatska -Madžarska RuRES vezan uz mogućnosti korištenja obnovvljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u ruralnim područjima.

7. Suradnik i predstavnik Hrvatske u projektu COST A Pan-European Network for Marine Renewable Energy vezan uz razvoj paneuropske suradnje u području integracije postrojenja na energiju mora u elektroenergetski sustav.

8. Voditelj interdiciplinarnog sveučilišnog projekta: Uspostava interdisciplinarne istraživačke grupe u području obnovljivih izvora energije i njihove integracije u buduće napredne energetske sustave, u suradnji sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu.

9.  Voditelj FERIT tima projekta Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska Srbija RESCUE - Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings  čiji je cilj instaliranje naprednih sustava upravljanja energijom s visokim udjelom OIE u javnim zgradama pet partnera: FTN Novi Sad, FERIT Osijek, SF Slavonski Brod, KC Vojvodina Novi Sad i KBC Osijek.  U okviru projekta planiran je daljnji razvitak Laboratorija za OIE u pametnu mikromrežu na zgradama FERITA uključujući i fotonaponske sustave, vjetroagregat, sustav pohrane energije u baterije s ICT upravljanjem i automatizacijom. 


Područje stručnog djelovanja: sudjelovao u izradi, kao voditelj ili suradnik oko 30 stručnih studija, elaborata i projekata za potrebe gospodarstva (Hrvatska elektroprivreda, Dalekovod, Belišće, Borovo i dr.), osobito u području elektroenergetskih razrada prijenosnih i distributivnih mreža, osobito analiza tokova snaga i kratkih spojeva, pouzdanosti elektroenergetskog sustava, obnovljivih izvora energije, kvalitete električne energije, i dr. Sudjeluje i kao predavač u stručnom usavršavanju ovlaštenih inženjera elektrotehnike u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike iz područja obnovljivih izvora energije.