Djelatnici fakulteta

Doc.dr.sc. MARINKO BARUKČIĆ docent šef Katedre za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
E-mail: marinko.barukcic@etfos.hr
Telefon: 031 224 685, Prostorija: 1-22
Prof.dr.sc. ZORAN BAUS redoviti profesor - prvi izbor
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
E-mail: zoran.baus@etfos.hr
Telefon: 031 224 717, Prostorija: 2-24
SPOMENKA BECK voditeljica ureda za preddiplomske i diplomske studije
Ured studentske referade
E-mail: beck@etfos.hr
Telefon: 031 224 608, Prostorija: 0-12
MARIJAN BUDIMIR viši stručni referent za nabavu i arhivu
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
E-mail: marijan.budimir@etfos.hr
Telefon: 031/224-652
DALIBOR BULJIĆ viši stručni suradnik
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: dalibor.buljic@etfos.hr
Telefon: 031 224 669, Prostorija: 1-16
Izv.prof.dr.sc. DOMINIKA CRNJAC MILIĆ izvanredni profesor šef Katedre za društvene i humanističke predmete
Katedra za društvene i humanističke predmete
E-mail: dominika.crnjac@etfos.hr
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
Prof.dr.sc. IVICA CRNKOVIĆ redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: ivica.crnkovic@etfos.hr
Telefon: 031 495 401, Prostorija: K2-3
Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC redoviti profesor - prvi izbor Šef Katedre za automatiku i robotiku
Katedra za automatiku i robotiku
E-mail: robert.cupec@etfos.hr
Telefon: 031 224 740, Prostorija: K0-3
GORAN ČAVRAG domar
Ured za tehničke poslove

Telefon: 031 224 600, Prostorija: 2-40
DARIO DOŠEN viši laborant
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: dario.dosen@etfos.hr
Telefon: 495420, Prostorija: K2-7
KATA ĐAIĆ spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: Kata.Djaic@etfos.hr
Telefon: 031 224 724
TANJA EMBER administrativna tajnica
Tajništvo
E-mail: tanja.ember@etfos.hr
Telefon: 031 224 651, Prostorija: 1-36
Dr.sc. MARKO FILIPOVIĆ poslijedoktorand


Telefon: 031 495 413, Prostorija: K0-11
Dr. sc. TOMISLAV GALBA poslijedoktorand
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: tomislav.galba@etfos.hr
Telefon: 031 495 408, Prostorija: K0-4
Izv. prof. dr. sc. IRENA GALIĆ izvanredni profesor prodekanica za znanost i poslijediplomski studij
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: irena.galic@etfos.hr
Telefon: 031 495 - 427, Prostorija: K3-8
MIRELA GLAVAŠ voditelj Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
E-mail: mirela.glavas@ferit.hr
Telefon: 031 224-700, Prostorija: 1-38
ANTUN GRGIĆ voditelj ureda za tehničke poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: antun.grgic@etfos.hr
Telefon: 031 495 400, Prostorija: 1-18
ZVJEZDANA GRGIĆ stručna suradnica za poslove studenske referade
Ured studentske referade
E-mail: zvjezdana.grgic@etfos.hr
Telefon: 031 224-624, Prostorija: 0-12
IGOR GULKA stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: igor.gulka@etfos.hr
Telefon: 031 224 604, Prostorija: 0-14
MIRTA HANZER rukovoditelj(šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u središnjoj službi
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: mirta.hanzer@etfos.hr
Telefon: 031 224 604, Prostorija: 0-14
Izv.prof.dr.sc. ŽELJKO HEDERIĆ izvanredni profesor predstojnik Zavoda za elektrostrojarstvo, voditelj Laboratorija za električne st
Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
E-mail: hederic@etfos.hr
Telefon: 031 224 665, Prostorija: 1-22
Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI redoviti profesor u trajnom zvanju predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
E-mail: zeljko.hocenski@etfos.hr
Telefon: 031 495 423, Prostorija: K2-9
EMILIJA HORVAT administrativna tajnica
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
E-mail: etatar@etfos.hr
Telefon: 031 224 651, Prostorija: 1-36
Doc.dr.sc. ANITA KATIĆ docent šef Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: anita.katic@etfos.hr
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
Izv. prof. dr.sc. ZVONIMIR KLAIĆ izvanredni profesor voditelj Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
E-mail: zvonimir.klaic@etfos.hr
Telefon: 031 224 722, Prostorija: 2-28
MIRICA KNEŽEVIĆ rukovoditelj(načelnik) odjela u područnoj službi (tajnik Fakulteta)
Tajništvo
E-mail: mirica.knezevic@etfos.hr
Telefon: 031 224 603, Prostorija: 1-34
JASNA KUNA vratar-telefonistica
Ured za tehničke poslove
E-mail: jasna.kuna@etfos.hr
Telefon: 031 495 400, Prostorija: K0-0
Mr.sc. IVICA LONČAR stručni savjetnik
IT služba
E-mail: ivica.loncar@etfos.hr
Telefon: 031 495 416, Prostorija: K1-6
TOMISLAV LOVRIĆ viši laborant
IT služba
E-mail: tomislav.lovric@etfos.hr
Telefon: 031 495 406
Prof.dr.sc. BRANKA ZOVKO CIHLAR
redoviti profesor - vanjski suradnik
Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ redoviti profesor u trajnom zvanju Predstojnik Zavoda za programsko inženjerstvo
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: goran.martinovic@etfos.hr
Telefon: 031 495 401, Prostorija: K2-3
IVAN MATIĆ vratar-telefonista
Ured za tehničke poslove
E-mail: ivan.matic@etfos.hr
Telefon: 224-600, Prostorija: 0-0
NADA MATIĆ voditeljica ureda za izdatke zaposlenika
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: nada.matic@etfos.hr, Prostorija: 0-14
Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
E-mail: tomislav.matic@etfos.hr
Telefon: 031 224 732, Prostorija: 1-20
VIKICA MATKOVIĆ za pomoćne poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: vikica.matkovic@etfos.hr
Telefon: 031 224 600, Prostorija: 0-0
TAMARA MIHALJEVIĆ administrativna tajnica
Ured studentske referade
E-mail: tamara.mihaljevic@etfos.hr
Telefon: 031 495 403, Prostorija: 0-12
DARKO MIHIĆ stručni suradnik za poslijediplomski studij
Ured studentske referade
E-mail: darko.mihic@etfos.hr
Telefon: 031 224 625, Prostorija: 0-12
Izv.prof.dr.sc. KRUNO MILIČEVIĆ izvanredni profesor Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom
Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
E-mail: kruno.milicevic@etfos.hr
Telefon: 031 224 651, Prostorija: 0-25
Dr.sc. ŽELJKA MIOKOVIĆ profesor visoke škole
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: zeljka.miokovic@etfos.hr
Telefon: 031 224 686, Prostorija: 2-11
Izv. prof. dr. sc. KREŠIMIR NENADIĆ docent šef Katedre za programske jezike i sustave
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: kresimir.nenadic@etfos.hr
Telefon: 031 495 429, Prostorija: K3-10
Prof.dr.sc. SRETE NIKOLOVSKI redoviti profesor u trajnom zvanju šef Katedre za elektroenergetske mreže i postrojenja
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
E-mail: srete@etfos.hr
Telefon: 031 224 717, Prostorija: 2-24
ANKA OVNIČEVIĆ voditeljica ureda za nabavu knjižnične građe
Knjižnica
E-mail: anka.ovnicevic@etfos.hr
Telefon: 031 224 718, Prostorija: 0-32
MARINA PEKO predavač
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: marina.peko@etfos.hr
Telefon: 031 495 417, Prostorija: K1-7
Izv.prof.dr.sc. DENIS PELIN izvanredni profesor šef Katere za električne strojeve i energetsku elektroniku
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
E-mail: pelin@etfos.hr
Telefon: 031 224 635, Prostorija: 0-25
LJILJANA PINTARIĆ - vanjski suradnik

E-mail: ljiljana.pintaric@etfos.hr
Telefon: 031 495 417, Prostorija: 1-12
MARIO PRIMORAC stručni suradnik
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
E-mail: mario.primorac@etfos.hr
Telefon: 031 224-622, Prostorija: 3-23
Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE redoviti profesor u trajnom zvanju prodekanica za međunarodnu suradnju
Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
E-mail: rimac@etfos.hr
Telefon: 031 224 759, Prostorija: 3-11
Doc.dr.sc. TOMISLAV RUDEC docent predstojnik Zavoda za zajedničke predmete
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: tomislav.rudec@etfos.hr
Telefon: 031 224 600, Prostorija: 2-13
Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
E-mail: slavko.rupcic@etfos.hr
Telefon: 031 224 725, Prostorija: 3-15
OKSANA STURKO viši stručni suradnik
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: oksana.sturko@etfos.hr
Telefon: 495 - 414, Prostorija: K1-4
IGOR SUŠENKA viši laborant
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: igor@etfos.hr
Telefon: 031 224 756, Prostorija: 0-20
MARIJANA ŠIRIĆ Voditeljica ureda pravnih, kadrovskih, općih i administrativnih poslova
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
E-mail: marijana.siric@etfos.hr
Telefon: 031 224 620, Prostorija: 1-39
Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC redoviti profesor predstojnik Zavoda za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: damir.sljivac@etfos.hr
Telefon: 031 224 614, Prostorija: 2-26
ANA ŠOKČEVIĆ stručni suradnik
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: ana.sokcevic@etfos.hr
Telefon: 031 495 417, Prostorija: 1-12
ANĐA TATAR voditeljica ureda za knjigovodstvo
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: atatar@etfos.hr
Telefon: 031 224 607, Prostorija: 0-14
Doc.dr.sc. DANIJEL TOPIĆ docent šef Katedre za elektrane i energetske procese
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: danijel.topic@etfos.hr
Telefon: 031 224 614, Prostorija: 2-26
MAJA VIDAKOVIĆ stručna referentica za studente
Ured studentske referade
E-mail: maja.calic@etfos.hr
Telefon: 031 224 624, Prostorija: 0-12
DAVOR VRANDEČIĆ viši laborant
IT služba
E-mail: davor.vrandecic@etfos.hr
Telefon: 031 495 413
ZDRAVKA VRANJEŠ diplomirana knjižnjičarka
Knjižnica
E-mail: zdravka.vranjes@etfos.hr
Telefon: 031224718, Prostorija: 0-32
Izv.prof.dr.sc. DEAN VUČINIĆ izvanredni profesor
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: dean.vucinic@etfos.hr
Telefon: 031 495 419, Prostorija: K2-4
DOMAGOJ VUKOVIĆ voditelj ureda za računalnu podršku
IT služba
E-mail: domagoj.vukovic@etfos.hr, Prostorija: 3-26
Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR redoviti profesor u trajnom zvanju dekan
Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije
E-mail: drago.zagar@etfos.hr
Telefon: 031 224 736, Prostorija: 3-10
SNJEŽANA ŽUŽIĆ Položaj III. vrste - voditelj odsjeka računovodstvenih poslova
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: zuzic@etfos.hr
Telefon: 031 224 641, Prostorija: 0-14
IVICA BAŠIĆ Predavač-ibasic@etfos.hr - vanjski suradnik

E-mail: i.basic@systec.danieli.com
DENIS BEŠIĆ Asistent - vanjski suradnik

E-mail: denis.besic@redknee.com
GORAN BOKUN Predavač - vanjski suradnik

E-mail: goran.bokun@gmail.com
Prof.dr.sc. MATJAŽ COLNARIČ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: colnaric@uni-mb.si
Prof.dr.sc. GORISLAV ERCEG redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: gorislav.erceg@fer.hr
Prof.dr.sc. RADOSLAV GALIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: radoslav.galic@etfos.hr, Prostorija: 2-12
izv.prof.dr.sc. JERKO GLAVAŠ izvanredni profesor - vanjski suradnik

E-mail: jglavas7@gmail.com
Telefon: +38531224400
MARIO HRIBAR - vanjski suradnik

E-mail: mario.hribar21@gmail.com
Prof.dr.sc. TIHOMIR HUNJAK Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: thunjak@foi.hr
Prof.dr.sc. FRANJO JOVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: fjovic@inet.hr
RUŽICA KLJAJIĆ Asistent - vanjski suradnik

E-mail: ruzicakljajic1@gmail.com
Doc.dr.sc. ZORAN KOVAČ Docent - vanjski suradnik

E-mail: zoran.kovac@hops.hr
DINO KURTAGIĆ asistent - vanjski suradnik

E-mail: dkurtagic@gmail.com
Prof.dr.sc. ZLATKO LACKOVIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: zlackovic@gfos.hr
Prof. dr. sc. MARONIĆ LAMZA Redovita profesorica u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: lamza.maja@gmail.com
Prof.dr.sc. VLADO MAJSTOROVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: vlado.majstorovic@tel.net.ba
Doc.dr.sc. TOMISLAV MAROŠEVIĆ Docent - vanjski suradnik

E-mail: tmarosev@mathos.hr
DINO MASLE asistent - vanjski suradnik

E-mail: dino.masle@hops.hr
JOSIP MATIJAŠ - vanjski suradnik

E-mail: josip.matijas@gmail.com
Dr. sc. JOSIP MILANOVIĆ docent - vanjski suradnik

E-mail: josip.milanovic@hakom.hr
dip.ing.mat. JOSIP MILETIĆ - vanjski suradnik

E-mail: josip.miletic@etfos.hr, Prostorija: 2-13
Dr.sc. MILENKO OBAD redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: milenko.obad@fsr.ba
Dr.sc. HRVOJE OČEVČIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: ocevcic@gmail.com
Telefon: 098 18 33 994
MILAN OPAČAK Asistent - vanjski suradnik

E-mail: milan.opacak@gmail.com
Dr.sc. IVICA PETROVIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: ivica.petrovic@hops.hr
IGOR PREVENDAR Asistent - vanjski suradnik

E-mail: igor.prevendar@gmail.com
Mr.sc. LJUBOMIR PRIBIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: ljubo.pribic@gmail.com
MARKO RAŠIĆ - vanjski suradnik

Prof.dr.sc. RUDOLF SCITOVSKI redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: scitowsk@mathos.hr
Dr. sc. LUKA STANIĆ predavač - vanjski suradnik

E-mail: luka.stanic@merkur.hr
Prof.dr.sc. MARINKO STOJKOV Redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: mstojkov@sfsb.hr
ZDENKO ŠIMIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: zdenko.simic@gmail.com
Mr.sc. DRAŽEN TOMIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: drazen@zio.hr
Doc.dr.sc. TENA VELKI Docent - vanjski suradnik

E-mail: tena.velki@gmail.com
Mr.sc. ZORAN VLADOVIĆ Viši predavač - vanjski suradnik

E-mail: zoran.vladovic@pravos.hr
Doc.dr.sc. MLADEN ZELJKO docent - vanjski suradnik

E-mail: mzeljko@eihp.hr