Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Datum objave: 30.09.2022. | Objavi(o)/la: Iva Perić Kuzmanović
Događaj: 30.09.2022. - 31.10.2022.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2017-05-5373 „Učinkovito bežično napajanje“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 28. veljače 2023. godine

 3. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za računarstvo i programiranje) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova“ referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ referentna oznaka: KK.01.2.1.02 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže do 17. kolovoza 2023. godine

 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za elektroenergetiku i strojarstvo) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova“ referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127, prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ referentna oznaka: KK.01.2.1.02 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže do 17. kolovoza 2023. godine

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1. i 2. pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09, 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkama 1. i 2. za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

 

Kandidati natječaja pod točkom 3. moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo

Kandidatima natječaja pod točkom 3. dodatno će se vrednovati:

 • motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta
 • poznavanje rada u laboratorijskim ispitivanjima, provedba ISO standarda, izrada tehničke dokumentacije
 • poznavanje programskih alata za 3D modeliranje (SolidWorks,…)
 • poznavanje programskih alata za optimiranje i strojno učenje
 • programiranje SCADA sustava, poznavanje rada energetskih sustava, mreža, industrijska postrojenja.

 

Kandidati natječaja pod točkom 4. moraju ispunjavati obvezni uvjet: završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo

Kandidatima natječaja pod točkom 4. dodatno će se vrednovati:

 • motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta
 • poznavanje rada u laboratorijskim ispitivanjima, provedba ISO standarda, izrada tehničke dokumentacije
 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun složenih polja (ANSYS, …); za 3D modeliranje (SolidWorks, …), poznavanje programskih alati za ekspertne sustave
 • razvoj novih proizvoda i izrada idejnog rješenja, izrada tehničke dokumentacije i konstrukcijski razvoj proizvoda
 • poznavanje projektiranja klimatizacijskih i ventilacijskih sustava

Kandidati natječaja  pod točkama 3. i 4. uz pisanu prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis;

 2. izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome može biti ovjerena od javnog bilježnika ili od ustanove koja je izdala diplomu);

 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;

 4. preslike dokaza o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);

 5. preslike dokaza kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate usavršavanja, potvrde poslodavaca i sl.)  (ako je primjenjivo);

 6. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Kandidati natječaja pod točkama 1., 2., 3. i 4. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1. i 2. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkama 3. i 4. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Svi kandidati natječaja pod točkama 1., 2., 3. i 4. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr