Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
Prijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Datum objave: 22.04.2022. | Objavi(o)/la: iperickuzmanovic
Događaj: 22.04.2022. - 23.05.2022.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu višeg predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (istraživačko razvojni djelatnik) rad na projektu „Ulaganje u aktivnosti istraživanja s ciljem razvoja nove linije proizvoda“ KK.01.2.1.02.0029, EFRR – poziv: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“, referentna oznaka: KK.01.2.1.02. na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju do 01.11.2022. godine

 

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

 

Kandidati natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Uz prijavu na natječaj kandidati natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni), i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 13/12.).

 

Kandidati natječaja pod točkom 2., osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo

Kandidatima natječaja dodatno će se vrednovati:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.; sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu; objavljeni radovi; osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama; motiviranost za rad na projektu.

Kandidati natječaja pod točkom 2. uz pisanu prijavu na natječaj (Obrazac – Prijava na natječaj za rad na projektu) moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. dokaze o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkome radu, radu na projektima, popis objavljenih radova, osobna izlaganja na znanstvenim i stručnim konferencijama (ako je primjenjivo);
 6. dokaze kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate usavršavanja, potvrde poslodavaca i sl.) (ako je primjenjivo);
 7. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Na mrežnoj stranici Fakulteta www.ferit.unios.hr naveden je opis poslova mlađeg istraživača (istraživačko razvojnog djelatnika).

 

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Kandidatima natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Kandidati natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru. Kandidati će o sadržaju i načinu pisanog testiranja i/ili razgovora, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i /ili razgovora biti obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr. Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate strane državljane potrebno je priložit dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj kandidati pod točkom 1. s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a kandidati pod točkom 2. prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek s naznakom: »Prijava na natječaj pod točkom __«.

Svi kandidati natječaja pod točkom 1. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Svi kandidati natječaja pod točkom 2. bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr