Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
English
NewsGeneral informationDepartmentsStaff directoryDocuments
Prijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Datum objave: 24.09.2021. | Objavi(o)/la: Emilija Horvat
Događaj: 24.09.2021. - 25.10.2021.


starija objava >> << novija objava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor:

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za komunikacije na određeno vrijeme s punim radnim vremenom;
 2. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađi istraživač (suradnik za elektroenergetiku i strojarstvo) za rad na projektu ”Razvoj putničkog jedrenjaka s nultom emisijom ispušnih plinova“ referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0127. prijavljenog na poziv za dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ referentna oznaka: KK.01.2.1.02 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, odnosno najduže u trajanju do 17.10.2023. godine;
 3. tri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo;
 4. dva suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika.

Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.,  127/17. i 98/19.).

Kandidati natječaja pod točkama 1., 3. i 4.  pored uvjeta propisanih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 41. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.   

Kandidati natječaja pod točkom 1.  za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5.  – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 3. i 4. za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko–nastavno, nastavno i suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Kandidati natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati obvezni uvjet:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo.

 

Kandidatima natječaja pod točkom 2. dodatno će se vrednovati:

 • motiviranost za rad na projektu, ostvarena priznanja, nagrade i sl.
 • iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projekta
 • poznavanje programskih alata: za modeliranje i proračun polja (npr. ANSYS); za 3D modeliranje (npr. SolidWorks)

 

Kandidati natječaja  pod točkom 2. uz pisanu prijavu na natječaj (Obrazac 4. – Prijava na natječaj za rad na projektu)  moraju dostaviti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome o završenom odgovarajućem diplomskom sveučilišnom studiju;
 3. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja;
 4. preslike dokaza o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl. (ako je primjenjivo);
 5. preslike dokaza kojima ispunjavaju dodatne uvjete (certifikate usavršavanja, potvrde poslodavaca i sl.)  (ako je primjenjivo);
 6. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Navedeni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidatom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.

Za kandidate natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkom 1.  podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a pod točkama 2., 3. i 4. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „prijava na natječaj pod točkom ___“. 

Kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  www. Ferit.unis.hr www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Telefon: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. /VAT: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr