Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni  studij (doktorski studij) Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

Program doktorskog studija 2016./2017..pdf  NOVO!

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij u akad. 2016./2017.

29.08.2016. | Darko Mihić PromovirajIspis

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

NATJEČAJ

 za upis 30 pristupnika na poslijediplomski doktorski  sveučilišni studij

 Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika

u akademskoj 2016./2017. godini

 

I.

Sveučilišni poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, polja elektrotehnika traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara.


II.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

• Pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva hrvatskih sveučilišta. Prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju treba biti 3,8 i veći ili student treba pripadati skupini od 10% najboljih u svojoj generaciji. Ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8,ali ne manja od 3,0, upis se može odobriti na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika.

• Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem s prosječnom ocjenomna preddiplomskom i diplomskom, odnosno dodiplomskom studiju ne manjom od 3,8 na drugom srodnom fakultetu(završen diplomski studij na jednom od srodnih tehničkih fakulteta; završen diplomski studij matematike, fizike ili informatike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta) u Hrvatskoj, uz polaganje prijemnog ispita i/ili ispita razlike. Ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0 upis se može odobriti na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika.

• Pristupnici koji su stekli magisterij znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva;

• Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

 

III.

Ukoliko se na sveučilišni poslijediplomski studij prijavi veći broj pristupnika od utvrđenog kapaciteta, provodi se razredbeni postupak za odabir polaznika. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja srednje vrijednosti svih ocjena na završenom  preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju, vrednovanja objavljenih radova i intervjua s pristupnicima. Na studij se upisuju osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

 

IV.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

• diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, magisteriju znanosti ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva

• dopunsku ispravu o preddiplomskom i diplomskom odnosno dodiplomskom studiju ili prijepis ocjena,

• preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),

• životopis,

  • popis i preslike objavljenih stručnih i znanstvenih radova
  • popis patenata i sudjelovanja na projektima

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu).

 

V.

Školarina sveučilišnog poslijediplomskog studija iznosi 51.000,00 kuna, a moguće ju je plaćati u 6 obroka po 8.500,00 kuna  ili koristiti kreditne linije poslovnih banaka. Školarina za pristupnike s magisterijem znanosti iznosi 27.000,00 kuna i može se platiti u 3 obroka po 9.000,00 kuna.

 

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski sveučilišni studij  otvoren je zaključno do 30. rujna 2016. godine. Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 30. listopada 2016. godine.

Obrasci i upute nalaze se na stranici: http://www.etfos.unios.hr/znanost/poslijediplomski-doktorski-studij/obrasci-i-dokumenti#anc

Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Kneza Trpimira 2b, 31 000 OSIJEK

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti