Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Elementi automatike DRI-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
KESER TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati osnovne principe građe sustava automatizacije i mehanizme upravljanja procesima. Upoznati ih sa osnovnim gradbenim dijelovima jednog upravljačkog kruga, uče se raspoznavati i definirati zadaće pojedinih dijelova upravljačkog kruga te prema potrebama upravljanog procesa odabirati i definirati zahtjeve na isti. Pokazati im vrste i svrhovitost mjernih i izvršnih članova te njihove tehničko-tehnološke karakteristike. Objasniti im fizikalne principe mjerenja i generiranja procesnih veličina te obradu mjernih signala i umanjenje mjerne nesigurnosti i smetnje. Prezentirati im vrste i topologije industrijskih komunikacijskih mreža. Upoznati ih sa vrstama i primjenama industrijskih računala te ugradbenih računalnih sustava specijalizirane namijene i funkcionalnosti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Mjerenje procesnih veličina: udaljenosti, položaja, kuta zakreta, debljine, brzine vrtnje, sile, momenta, razine, tlaka, protoka, temperature, pH vrijednosti i drugih procesnih veličina. Tehnologije prijenosa mjernih signala. Vrste smetnji i njihovi izvori. Pogreške mjerenja. Obrada mjernih signala. Mjerni uređaji u sustavima automatskog upravljanja. Izvršni uređaji: istosmjerni, izmjenični i koračni motori, pneumatski, elektropneumatski, hidraulični i elektrohidraulički uređaji, crpke, kompresori i ventili. Tiristorski i tranzistorski pretvarači. Statičke i dinamičke karakteristike mjernih i izvršnih uređaja. Inteligentni mjerni i izvršni uređaji. Ulazno-izlazne jedinice i sučelja u mjernim i izvršnim uređajima. Procesna računala, projektiranje i programiranje. Industrijska komunikacija i organizacija upravljanja. Ugradbeni računalni sustavi.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Clarence W. de Silva. Sensors and Actuators: Engineering System Instrumentation, Second Edition. CRC Press 2015, ISBN 9781466506817

2. J. Tomac, Osnove automatske regulacije - Elementi automatike – predavanja, ETF, Osijek, 2008.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. M. Jadrić, B. Frančić, Dinamika električnih strojeva, Sveučilište u Splitu, Graphis Zagreb, 1995.

2. B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, Upper Saddle River, USA, 2002.

3. A. Parr, Hydraulics and Pneumatics - A technician's and engineer's guide, second edition, Elsevier Ltd, Velika Britanija, 1998.

4. Z. Kovačić, S. Bogdan, Elementi automatizacije procesa - predavanja, FER, Zagreb.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja.

2. Odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja.

3. Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.

4. Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.

5. Izraditi jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC).

6. Osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavima.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja.- Odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja.- Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.- Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.- Izraditi jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC).- Osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavima.Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.- Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.- Izraditi jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC).- Osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavima.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
6
ECTS

0.2
- Definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja.- Odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja.- Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.- Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Pisani dio ispita Broj radnih sati
54
ECTS

1.8
- Definirati ulogu mjernih i izvršnih članova te ostale opreme za realizaciju sustava automatskog upravljanja.- Odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja.- Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.- Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.- Izraditi jednostavan korisnički program za odabrano procesno računalo (PLC).- Osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavima.Seminarski rad Pregled i ocjenjivanje seminarskog rada Min

15
Max

30
Prezentacija sem. rada Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Odabrati vrstu i karakteristike mjernih i izvršnih članova sukladno zahtjevima konkretne zadaće upravljanja.- Odabrati industrijske računalne komponente za potrebe upravljanja i nadzora procesa.- Odabrati odgovarajući pogon za raspoloživi elektromotor te ga povezati s odabranim procesnim računalom.- Osmisliti jednostavan sustav upravljanja temeljen na ugrađenim ili industrijskim računalnim sustavima.Seminarski rad Provjera prezentacije Min

2
Max

5
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100