Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Internet objekata DRdKb3-03

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 130640 149745 149746 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
GRBIĆ RATKO, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim teorijskim znanjima i praktičnim vještinama iz područja Interneta objekata te ih osposobiti za samostalan i timski rad na projektima prikupljanja, pohranjivanja, obrade i vizualizacije podataka u skladu s paradigmom Interneta objekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvod u Internet objekata (engl. Internet of Things - IoT). IoT tehnologije (elementi, sklopovi, komunikacija, platforme i razvojna okruženja). IoT arhitektura i infrastruktura. Sklopovski zasnovani objekti. Prikupljanje i pohranjivanje podataka (mehanizmi, protokoli, aplikacije i usluge). Pristup podacima. Korisnička sučelja i načini prikazivanja podataka. Razumijevanje konteksta. Sigurnost u IoT sustavima. Primjena Interneta objekata: industrija, meteorologija, poljoprivreda, medicina, pametne kuće, pametni gradovi.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bahga, A; Madisetti V. Internet of Things: A Hands-on-Approach, Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles, Architecting the Internet of Things, Springer, 2011.

2. Charalampos Doukas, Building Internet of Things with the Arduino: 1, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

3. H. Zhou, The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, Boca Raton, CRC Press, 2012.

4. A. McEwen, Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, John Wiley & Sons, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti i obrazložiti prikladnost elemenata zadanog IoT sustava

2. procijeniti prikladnost alata za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava u konkretnom projektu

3. izraditi vlastito programsko rješenje uz primjenu više odgovarajućih biblioteka za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu

4. predložiti dizajn IoT sustava za zadani jednostavni problem

5. primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekataTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

30
ECTS
1
- procijeniti i obrazložiti prikladnost elemenata zadanog IoT sustavaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- procijeniti prikladnost alata za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava u konkretnom projektuLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- izraditi vlastito programsko rješenje uz primjenu više odgovarajućih biblioteka za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavuKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- predložiti dizajn IoT sustava za zadani jednostavni problemUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Izrada seminarskog rada Broj radnih sati
60
ECTS

2
- primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekataSeminarski rad Prezentacija seminarskog rada Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100