Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj mobilnih aplikacija DRcKb2-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149805 149806 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALEN JOSIP, nositelj
ZORIĆ BRUNO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Pokazati način izrade korisničkog sučelja, funkcionalnosti aplikacije te povezivanje sučelja i funkcionalnosti. Upoznati studente s načinima testiranja aplikacija na uređajima i simulatoru. Izrada dokumentacije izvornog koda.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Upoznavanje s alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Glavne komponente mobilne aplikacije. Izrada korisničkog sučelja za mobilne aplikacije. Osmišljavanje programskog rješenje za rješavanje stvarnih problema. Korištenje programskog koncepta specifičnog za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Programska implementacija dizajna. Programska implementacija različitih funkcionalnosti. Korištenje i upravljanje senzorima ugrađenim u mobilnim uređajima. Korištenje simulatora prilikom testiranja ispravnosti aplikacija. Provođenje strukturnog i funkcionalnog testiranja na stvarnim mobilnim uređajima. Izrada dokumentacije izvornog koda.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Razvoj mobilnih aplikacija-priručnik za edukaciju. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013.

2. Phillips, Bill ; Stewart, Chris; Hardy, Brian; Marsicano, Kristin . Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition). Atlanta: Big Nerd Ranch, LLC., 2015,


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. P. Sarang, Java Programming, Oracle Press, 2012.

2. I. F. Darwin, Android Cookbook Problems and Solutions for Android Developers, O'Reilly Media, 2012.

3. R. Cadenhead, Java 6 II izdanje, Kombib, 2008.

4. D. Poo, D. Kiong, S. Ashok, Object-Oriented Programming and Java, Springer Verlag, 2007.

5. Professional Android 4 Application Development, Reto Meier, Wiley, 2012.

6. M. Gargenta, Learning Android - Building Applications for the Android Market, O'Reilly Media, 2011.

7. Y. Fain, Programiranje Java, Wrox, 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje

2. koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje

3. izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje

4. provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajima

5. kreirati dokumentaciju izvornog koda aplikacije

6. preporučiti alternativne pristupe rješavanju specifičnog problema uočenog tijekom testiranjaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

60
ECTS
2
- identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje- preporučiti alternativne pristupe rješavanju specifičnog problema uočenog tijekom testiranjaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

5
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
12
ECTS

0.4
- koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje- izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje- provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajimaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

15
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje- izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje- provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajima- kreirati dokumentaciju izvornog koda aplikacijeKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
9
ECTS

0.3
- identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje- izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje- preporučiti alternativne pristupe rješavanju specifičnog problema uočenog tijekom testiranjaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Samostalna izrada programskog rješenja Broj radnih sati
39
ECTS

1.3
- koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje- izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje- provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajima- kreirati dokumentaciju izvornog koda aplikacijeSamostalna izrada programskog rješenja Testiranje i prezentacija izrađene aplikacije Min

10
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100