Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Diskretna matematika DRcd1-03

ECTS 7 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149725 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Naučiti studente pojmove i jednostavne primjere iz matematičke logike, teorije skupova i teorije brojeva. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Matematička logika. Uvod u logiku. Logika sudova. Alfabet logike sudova. Semantika i sintaksa. Logičke operacije. Tablice istinitosti. Tautologije. Konjunktivna i disjunktivna normalna forma. Sudovne jednadžbe. Prirodna dedukcija. Osnove teorije skupova. Skupovne operacije. Vennovi dijagrami. Binarne relacije. Relacije ekvivalencije. Particija skupa. Relacije poretka. Osnove teorije brojeva. Cijeli brojevi. Djeljivost i prosti brojevi. Kongruencije. Eulerova funkcija. Eulerov teorem i mali Fermatov teorem. Uvod u diofantske jednadžbe.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadaci

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Žubrinić, Darko. Diskretna matematika. Zagreb:Element, 2002.

2. Anderson, I. A first Course in Discrete Mathematics. Springer Verlag, 2001.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. e- skripta: Stanford Encyclopedia of Phylosophy, Classical Logic

2. e-skripta: Mladen Vuković: Logika

3. e-skripta: M. Vuković i V. Čačić: Teorija skupova (PMF Zagreb)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih

2. kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe

3. dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova

4. stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova

5. kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojevaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

60
ECTS
2
- kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih- kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe- dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova- stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupovaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
69
ECTS

2.3
- kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih- kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe- dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova- kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojevaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

25
Max

50
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih- kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe- stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova- kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojevaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Zadaci zadani na nastavi i za domaći uradak Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe- dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova- stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova- kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojevaDomaći uradak Pitanja na osnovu izloženog Min

0
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100