Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Diskretna matematika DRcd1-03

ECTS 7 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149725

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Naučiti studente pojmove i jednostavne primjere iz matematičke logike, teorije skupova i teorije brojeva. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Matematička logika. Uvod u logiku. Logika sudova. Alfabet logike sudova. Semantika i sintaksa. Logičke operacije. Tablice istinitosti. Tautologije. Konjunktivna i disjunktivna normalna forma. Sudovne jednadžbe. Prirodna dedukcija. Osnove teorije skupova. Skupovne operacije. Vennovi dijagrami. Binarne relacije. Relacije ekvivalencije. Particija skupa. Relacije poretka. Osnove teorije brojeva. Cijeli brojevi. Djeljivost i prosti brojevi. Kongruencije. Eulerova funkcija. Eulerov teorem i mali Fermatov teorem. Uvod u diofantske jednadžbe.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadaci

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Žubrinić, Darko. Diskretna matematika. Zagreb:Element, 2002.

2. Anderson, I. A first Course in Discrete Mathematics. Springer Verlag, 2001.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. D. Žubrinić: Diskretna matematika, Element, Zagreb, 1997.

2. e- skripta: Stanford Encyclopedia of Phylosophy, Classical Logic

3. e-skripta: Mladen Vuković: Logika

4. e-skripta: M. Vuković i V. Čačić: Teorija skupova (PMF Zagreb)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati i u zadacima koristiti osnovne činjenice iz logike sudova.

2. U sudovnim jednadžbama koristiti činjenice iz logike sudova.

3. Definirati osnovne činjenice iz teorije skupova.

4. U zadacima koristiti činjenice iz teorije skupova.

5. Definirati i u zadacima koristiti osnovne činjenice iz teorije brojeva i diofantskih jednadžbi.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

60
ECTS
2
- Kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih.- Kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe.- Dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova.- Stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
69
ECTS

2.3
- Kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih.- Kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe.- Dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova.- Kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojeva.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

25
Max

50
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- Kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih.- Kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe.- Stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova.- Kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojeva.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Zadaci zadani na nastavi i za domaći uradak Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe.- Dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova.- Stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova.- Kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojeva.Domaći uradak Pitanja na osnovu izloženog Min

0
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100