Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Modeliranje i dizajn programskih sustava DRc1-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149758 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik
CRNKOVIĆ IVICA, nositelj

Ciljevi predmeta

Prezentirati studentima principe modeliranja i dizajna softverskih sustava. Upoznati studente s jezicima za modeliranje programskih sustava, te s raznim vrstama programskih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Kolegij daje uvod iz principa modeliranja i dizajna velikih i kompleksnih programskih sustava. Većina današnjih programskih sustava zahtijeva sustavni pristup u specifikaciji i dizajnu na višem apstraktnom nivou od programskih jezika. Kolegij obuhvaća uvod u opći konceptualni dizajn, tj. softversku arhitekturu. Studentima će pružiti teorijsku bazu za dizajniranje sustava, arhitektonske definicione jezike, UML, pravila dizajniranja (design patterns), dizajn temeljen na modelima i komponentama. Uz to će studenti usvojiti i praktično znanje dizajniranja sustava putem laboratorijskih vježbi i projekata.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Sommerville, Ian. Software Engineering , 9th Edition, ISBN-13: 978-0137035151

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. R. Gamma, Design patterns : elements of reusable object-oriented software, Addison Wesley, Boston, MA, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati i modelirati programske sustave koristeći jezike za modeliranje

2. modelirati programske sustave koristeći jezik UML

3. analizirati svojstva sigurnosti programskih sustava

4. razumjeti vođenje programskih projekata

5. imati uvid u razne vrste programskih sustava kao sustave u realnom vremenu, sigurnosno kritične sustave i raspodijeljene sustaveTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- dizajnirati i modelirati programske sustave koristeći jezike za modeliranje- modelirati programske sustave koristeći jezik UML- analizirati svojstva sigurnosti programskih sustava- razumjeti vođenje programskih projekata- imati uvid u razne vrste programskih sustava kao sustave u realnom vremenu, sigurnosno kritične sustave i raspodijeljene sustavePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- dizajnirati i modelirati programske sustave koristeći jezike za modeliranje- modelirati programske sustave koristeći jezik UML- analizirati svojstva sigurnosti programskih sustava- razumjeti vođenje programskih projekata- imati uvid u razne vrste programskih sustava kao sustave u realnom vremenu, sigurnosno kritične sustave i raspodijeljene sustaveKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

25
Max

50
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- dizajnirati i modelirati programske sustave koristeći jezike za modeliranje- modelirati programske sustave koristeći jezik UML- analizirati svojstva sigurnosti programskih sustava- razumjeti vođenje programskih projekata- imati uvid u razne vrste programskih sustava kao sustave u realnom vremenu, sigurnosno kritične sustave i raspodijeljene sustaveLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- dizajnirati i modelirati programske sustave koristeći jezike za modeliranje- modelirati programske sustave koristeći jezik UML- analizirati svojstva sigurnosti programskih sustava- razumjeti vođenje programskih projekata- imati uvid u razne vrste programskih sustava kao sustave u realnom vremenu, sigurnosno kritične sustave i raspodijeljene sustaveUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100