Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Osiguranje kakvoće programske podrške DRac3-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149788

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BLAŽEVIĆ DAMIR, nositelj
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u načine utvrđivanja kvalitete softvera, proces osiguranja kvalitete, metrike i upravljanje životnim ciklusom. Upoznati polaznike s načinima i tehnikama za upravljanje razvojem softvera, izradu, implementaciju, testiranje i umirovljenje.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Organizacija programa osiguranja kvalitete softvera. Menadžment kvalitete procesa. Kriza softvera. Standardizacija osiguranja kvalitete. Cijena kvalitete softvera. Statička i dinamička analiza primijenjena na osiguranje kvalitete. Pouzdanost softvera. Menadžment pouzdanosti softvera. Testiranje softvera. Održavanje softvera i menadžment konfiguracije.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. A.S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 7th ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. R. Pressman, Software engineering, McGraw-Hill, 1987.

2. Software reliability: measurement, prediction, application MUSA, John D.; 1987.

3. A.S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 7th ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i objasniti načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver)

2. opisati, prikazati i primjenu postojećih norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju

3. procijeniti složenost projekt računalne podrške i odrediti potrebne resurse

4. izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera

5. organizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške

6. osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrškeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- opisati i objasniti načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver)- izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera- osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrškePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- opisati, prikazati i primjenu postojećih norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju- procijeniti složenost projekt računalne podrške i odrediti potrebne resurse Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- opisati, prikazati i primjenu postojećih norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju- procijeniti složenost projekt računalne podrške i odrediti potrebne resurse - izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera- organizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrškeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

15
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- opisati i objasniti načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver)- izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera- osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrškeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Izrada projekta Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- procijeniti složenost projekt računalne podrške i odrediti potrebne resurse - izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera- organizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrškeTimski rad Predaja projektne dokumentacije i prezentacija Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100