Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Ugradbeni računalni sustavi DRAB2-04

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149820

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa svestranošću i sveprisutnošću primjene digitalnih računalnih sustava u aplikacijama koje nisu intrinsično vezane samo za računarstvo i obradu informacija. Pokazati im principe analize, definicije i sinteze računalnih sustava specijalizirane namjene u funkciji upravljanja i/ili vođenja realnih procesa uporabom odgovarajuće računalne arhitekture. Poučiti ih prepoznavanju, analizi, definiciji i projektiranju digitalnih upravljačkih sustava temeljenih na mikroračunalima, mikroupravljačima i/ili DSP sustavima. Upoznati ih sa osnovnim principima programiranja ugrađenih računalnih sustava, sklopovskog projektiranja istih te realizaciji i ugradnji u realne upravljačke sustave.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi u računalstvu. Arhitektura i organizacija mikroprocesora, mikroupravljača i digitalnih signal procesora. Karakteristične značajke i specifičnosti ugrađenih računalnih sustava. Struktura i zasnivanje ugrađenih računalnih sustava. Oprema za razvoj sklopovlja. Dizajn tiskanih pločica. Oprema za izradu programske podrške. Pouzdanost i sigurnost ugrađenih sustava. Ispitivanje, verifikacija i validacija ugrađenih sustava. Primjene ugrađenih sustava. Primjena u procesima inteligentnih mjerenja. Primjena u upravljanju procesima. Primjena u nadzoru, prikupljanju i distribuciji podataka.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. E. White, Making Embedded Systems, O'Reilly Media, 2011. (ISBN 978-1-4493-0214-6)

2. E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Edition 1.5, 2014. (ISBN 978-0-557-70857-4)

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Roger Young, How Computers Work: Processor and Main Memory, Roger Stephen Young, 2001.

2. Sophocles J. Orfanidis, Optimum Signal Processing, Rutgers University, 2nd Edition, 2007., eBook (free)

3. Michael J. Pont, Patterns for Time-Triggered Embedded Systems, Addison-Wesley, 2014.

4. E. A. Lee, S. A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach, Edition 1.5, 2014. (ISBN 978-0-557-70857-4)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima, mikroupravljačima i digitalnim signal procesorima

2. Objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama.

3. Definirati zahtjeve i odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva.

4. Analizirati primjenjivost ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu.

5. Sintetizirati programsku podršku prema aplikativnim zahtjevima.

6. Projektirati sklopovlje ugradbenog računalnog sustava u CAD alatima.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- Razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima, mikroupravljačima i digitalnim signal procesorima- Objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima, mikroupravljačima i digitalnim signal procesorima- Objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama.- Definirati zahtjeve i odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva.- Analizirati primjenjivost ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

10
Max

20
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama.- Definirati zahtjeve i odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Razlikovati računalne sustave temeljene na mikroprocesorima, mikroupravljačima i digitalnim signal procesorima- Objasniti specifičnosti primjene mikroprocesora, mikroupravljača i DSP u ugradbenim aplikacijama.- Definirati zahtjeve i odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva.- Analizirati primjenjivost ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Izrada projekta Broj radnih sati
75
ECTS

2.5
- Definirati zahtjeve i odabrati ugradbeni računalni sustav na temelju aplikativnih zahtjeva.- Analizirati primjenjivost ugradbenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu.- Sintetizirati programsku podršku prema aplikativnim zahtjevima.- Projektirati sklopovlje ugradbenog računalnog sustava u CAD alatima.Projektni zadatak Izrada i prezentacija primijenjenog računalnog sustava Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100