Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje procesima DRab1-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149821 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ĐUROVIĆ PETRA, suradnik
CUPEC ROBERT, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Proširiti studentima znanje o automatskom upravljanju stečeno u okviru preddiplomskog studija sa znanjima o metodama analize i sinteze sustava upravljanja u prostoru stanja, složenijim strukturama sustava upravljanja te analize i sinteze relejnih sustava upravljanja; Naučiti polaznike kako postaviti jednostavan matematički model procesa i iz njega izvući zaključke o njegovim dinamičkim svojstvima; Upoznati polaznike s pojmom identifikacije procesa; Osposobiti polaznike za izradu osnovnog računalnog programa za realizaciju digitalnog regulatora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Matematičko modeliranje procesa primjenom teorijske analize. Prikaz sustava u prostoru stanja. Analitički postupci sinteze regulatora. Predupravljanje. Kaskadno upravljanje. Upravljanje viševarijabilnim procesima. Diskretni sustavi upravljanja. Sinteza diskretnih regulatora u frekvencijskom i vremenskom području. Izvedbeni aspekti PID regulatora. Upravljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Prediktivni regulatori. Sinteza linearnih diskretnih regulatora u prostoru stanja. Estimatori varijabli stanja. Osnove identifikacije procesa. Osnovne strukture adaptivnih sustava upravljanja. Adaptivno upravljanje s referentnim modelom i samopodešavajući regulatori. Osnovna svojstva nelinearnih sustava upravljanja. Postupci analize i sinteze nelinearnih sustava upravljanja. Modeliranje fleksibilnih proizvodnih sustava pomoću Petrijevih mreža.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. J. Åström, B. Wittemark, Adaptive Control, Dover Publications inc, New York, 2008

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. T. Šurina, Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. Z. Kovačić, S. Bogdan, V. Krajči, Osnove robotike, Graphis Zagreb, 2002.

3. Z. Vukić, Lj. Kuljača, Automatsko upravljanje: analiza linearnih sustava, Kigen, Zagreb, 2005.

4. J. Åström, B. Wittemark, Computer Controlled Systems: Theory and Design, New Jersey, Prentice-Hall, 1997

5. N. Perić, Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2004.

6. N. Perić, I. Petrović, Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2002.

7. R. Cupec, Diskretni sustavi upravljanja, nastavni materijali, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2010.

8. R. Cupec, Sinteza digitalnog regulatora metodom postavljanja polova, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2012.

9. N. Perić, D. Slišković, Identifikacija procesa, nastavni materijali, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2009

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji

2. organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate

3. projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova

4. povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom

5. objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja

6. analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnoteže

7. napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom- objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnoteže- napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

6
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnotežeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

8
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom- objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnotežeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100