Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje procesima DRab1-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149821 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ĐUROVIĆ PETRA, suradnik
CUPEC ROBERT, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Proširiti studentima znanje o automatskom upravljanju stečeno u okviru preddiplomskog studija sa znanjima o metodama analize i sinteze sustava upravljanja u prostoru stanja, složenijim strukturama sustava upravljanja te analize i sinteze relejnih sustava upravljanja; Naučiti polaznike kako postaviti jednostavan matematički model procesa i iz njega izvući zaključke o njegovim dinamičkim svojstvima; Upoznati polaznike s pojmom identifikacije procesa; Osposobiti polaznike za izradu osnovnog računalnog programa za realizaciju digitalnog regulatora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Matematičko modeliranje procesa primjenom teorijske analize. Prikaz sustava u prostoru stanja. Analitički postupci sinteze regulatora. Predupravljanje. Kaskadno upravljanje. Upravljanje viševarijabilnim procesima. Diskretni sustavi upravljanja. Sinteza diskretnih regulatora u frekvencijskom i vremenskom području. Izvedbeni aspekti PID regulatora. Upravljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Prediktivni regulatori. Sinteza linearnih diskretnih regulatora u prostoru stanja. Estimatori varijabli stanja. Osnove identifikacije procesa. Osnovne strukture adaptivnih sustava upravljanja. Adaptivno upravljanje s referentnim modelom i samopodešavajući regulatori. Osnovna svojstva nelinearnih sustava upravljanja. Postupci analize i sinteze nelinearnih sustava upravljanja. Modeliranje fleksibilnih proizvodnih sustava pomoću Petrijevih mreža.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. J. Åström, B. Wittemark, Adaptive Control, Dover Publications inc, New York, 2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. T. Šurina, Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. Z. Kovačić, S. Bogdan, V. Krajči, Osnove robotike, Graphis Zagreb, 2002.

3. Z. Vukić, Lj. Kuljača, Automatsko upravljanje: analiza linearnih sustava, Kigen, Zagreb, 2005.

4. J. Åström, B. Wittemark, Computer Controlled Systems: Theory and Design, New Jersey, Prentice-Hall, 1997

5. N. Perić, Automatsko upravljanje - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2004.

6. N. Perić, I. Petrović, Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja, Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2002.

7. R. Cupec, Diskretni sustavi upravljanja, nastavni materijali, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2010.

8. R. Cupec, Sinteza digitalnog regulatora metodom postavljanja polova, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2012.

9. N. Perić, D. Slišković, Identifikacija procesa, nastavni materijali, Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2009

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji

2. organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate

3. projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova

4. povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom

5. objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja

6. analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnoteže

7. napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom- objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnoteže- napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

6
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnotežeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- napisati jednostavni program za programirljivi logički kontroler (PLC)Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

8
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- postaviti pojednostavljeni matematički model za nekoliko tipova procesa koji se često susreću u industriji- organizirati postupak identifikacije procesa i interpretirati dobivene rezultate- projektirati digitalni polinomski regulator i regulator u prostoru stanja metodom postavljanja polova- povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim vremenom- objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja- analizirati jednostavni sustav upravljanja s nelinearnim elementom metodom harmoničke ravnotežeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100