Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Algoritmi i arhitektura DSP-a DRa1-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149715 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska, simulacijska i praktičnih znanja iz područja arhitekture, algoritama i programiranja procesora za digitalnu obradu signala (DSP).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod. Zahtjevi na procesor u izvođenju algoritama za digitalnu obradu signala: IIR, FIR, FFT. Arhitektura procesora za digitalnu obradu signala: RISC, DSP, put podataka. MAC jedinica, ALU jedinica, posmačni sklop, memorijska organizacija, arhitekture sabirnica, arbitracija, načini adresiranja. Instrukcijski skup, formati podataka, načini predstavljanja brojeva; osnovne operacije, kompleksna aritmetika, konvolucija, vektorska aritmetika, paralelna obrada podataka. Programski jezici C, asembler, algoritmi, razvojni alati i programiranje DSP-a, rad u stvarnom vremenu. Primjena DSP-a: obrada zvuka, obrada slike, računalni vid, kodiranje i dekodiranje videa.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Rulph, Chassaing ; S. Donald, Reay .Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2008., New Jersey.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. F. Mayer-Lindenberg, Dedicated Digital Processors, Methods in Hardware/Software System Design; 1. Edition, John Wiley & Sons 2004.

2. D. Markovic, R. W. Brodersen, DSP Architecture Design Essentials (Electrical Engineering Essentials), Springer 2012.

3. S. Mitra, Digital Signal Processing with Student, September 2010, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2010.

4. P. Pirsch, Architectures for Digital Signal Processing, John Wiley & Sons, 1998.

5. P. Lapsley, J. Bier, A. Shoham, E. A. Lee: DSP Processor Fundamentals, Architectures and, Wiley-IEEE Press, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati zahtjeve na procesor za digitalnu obradu signala

2. skicirati i objasniti arhitekture procesora za digitalnu obradu signala

3. razlikovati te demonstrirati rad pojedine funkcionalne jedinice procesora za digitalnu obradu signala

4. primijeniti i demonstrirati programske alate za simulaciju i razvoj programske podrške procesora za digitalnu obradu signala

5. razviti programsko rješenje u asemblerskom i C programskom jeziku

6. primijeniti i demonstrirati programsko rješenje na DSP razvojnom sustavu



Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- opisati zahtjeve na procesor za digitalnu obradu signala- skicirati i objasniti arhitekture procesora za digitalnu obradu signala- razlikovati te demonstrirati rad pojedine funkcionalne jedinice procesora za digitalnu obradu signala- primijeniti i demonstrirati programske alate za simulaciju i razvoj programske podrške procesora za digitalnu obradu signala- razviti programsko rješenje u asemblerskom i C programskom jeziku- primijeniti i demonstrirati programsko rješenje na DSP razvojnom sustavuPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- skicirati i objasniti arhitekture procesora za digitalnu obradu signala- razlikovati te demonstrirati rad pojedine funkcionalne jedinice procesora za digitalnu obradu signala- razviti programsko rješenje u asemblerskom i C programskom jeziku- primijeniti i demonstrirati programsko rješenje na DSP razvojnom sustavuKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

18
Max

35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- primijeniti i demonstrirati programske alate za simulaciju i razvoj programske podrške procesora za digitalnu obradu signala- razviti programsko rješenje u asemblerskom i C programskom jeziku- primijeniti i demonstrirati programsko rješenje na DSP razvojnom sustavuLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

11
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- opisati zahtjeve na procesor za digitalnu obradu signala- skicirati i objasniti arhitekture procesora za digitalnu obradu signala- razlikovati te demonstrirati rad pojedine funkcionalne jedinice procesora za digitalnu obradu signala- primijeniti i demonstrirati programske alate za simulaciju i razvoj programske podrške procesora za digitalnu obradu signalaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100