Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primjena mikroupravljačkih sustava DKa3-03

ECTS 7 | P 15 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 130638 149796 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HORVAT GORAN, suradnik
VINKO DAVOR, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s arhitekturom i načinom rada mikroupravljača. Studentima prezentirati praktična znanja u radu s AVR mikroupravljačima. Studentima objasniti postupak projektiranja sustava temeljenog na mikroupravljaču, te kako objediniti programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Općenito o mikroupravljačkim sustavima, razlika između mikroračunala i mikroupravljača, RISC arhitektura, popularna rješenja: AVR, PIC, Freescale. Korišteni programski jezici i kompajleri: Arduino, C++, BASCOM, ASSEMBLER, Atmel Studio. Tok projektiranja (engl. Design flow): pisanje koda, kompajliranje (engl. Compiling), postavljanje fuse i lock bitova, programiranje hex datoteke. Karakteristike C programskog jezika kod primjene u mikroupravljačima: rad s pokazivačima, bit operacije, varijable. Komunikacija kod mikroupravljačkih sustava: RS232, I2C, 1Wire. Arhitektura AVR mikroupravljača, registri, ulazno-izlazna sučelja: strujna i naponska ograničenja. Oscilatori: interni RC, kristalni. Analogno-digitalna pretvorba, vremenski sklopovi, komparator. Memorije: Flash, EEPROM, SRAM. Rad sa prekidnim rutinama, sleep načini rada, načini programiranja. Dodavanje senzora i izvršnih članova. Mjerenje istomjernih i izmjeničnih veličina: napona, struje, snage. Upravljanje trošilima veće snage (pulsno-širinska modulacija visoke i niske frekvencije - PWM), projektiranje tiskane pločice, sastavljanje (engl. Assembly), testiranje. Izrada projekta.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Muhammad Ali Mazidi; Sarmad Naimi, Sepehr Naimi, AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C. Prentice Hall; prvo izdanje, 2010.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Dhananjay V. Gadre and Nehil Malhotra, tinyAVR Microcontroller Projects for the Evil Genius, Mc.Graw-Hill, 2011.

2. John Catsoulis, Designing Embedded Hardware, O’Reilly 2005.

3. Atmel 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash tehničke specifikacije, Atmel korporacija, 2010

4. Richard H. Barnett, Larry O'Cull, Sarah Cox, Embedded C Programming and the Atmel AVR, Delmar, SAD, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača

2. interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač

3. vrednovati rad mikro-upravljača

4. dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)

5. integrirati C programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinuTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

45
ECTS
1.5
- pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača- interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač- dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača- interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač- vrednovati rad mikro-upravljača- dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

18
Max

21
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
60
ECTS

2
- pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača- vrednovati rad mikro-upravljača- integrirati C programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinuKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača- interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač- vrednovati rad mikro-upravljača- dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)- integrirati C programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinuUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

39
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100