Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Prijemnici DKa3-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62276 150021 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
RUPČIĆ SLAVKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim parametrima analognih, digitalnih i optičkih prijemnika. Prikazati osnovne postupke analize rada ovih prijemnika kao i postupke mjerenja koja se izvode na prijemnicima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Karakteristike radioprijemnika: ulazna karakteristika, pojačanje, osjetljivost, faktor šuma, selektivnost, dinamičko područje, neželjeni nadvalovi, stabilnost i točnost frekvencije, izlazne karakteristike. Analogni heterodinski radioprijemnici AM i FM signala (mono, stereo): VF pojačala, oscilatori, mješala, MF pojačala, demodulatori. Digitalni prijemnici, struktura i podsustavi. Emitiranje digitalnih podataka u FM radiodifuziji zvuka: RDS sustav, ARI sustav te AM radiodifuziji: DRM. FDM, TDM i CDM sustavi. Sustavi proširenog spektra i sustavi s posmačnom frekvencijskom modulacijom. Prijemnici u optoelektroničkim komunikacijama. Šum i smetnje u analognim i digitalnim primopredajnim sustavima.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Rouphael, T.J. Wireless Receivers Architectures and Design. Elsevier Inc., 2015.

2. M.Gregurić, Radioprijemna tehnika, Ĺ kolska knjiga, Zagreb, 1994.

3. B.Modlic, Miješanje, mješala i sintezatori frekvencija, Ĺ kolska knjiga, Zagreb, 1995.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. M.Schwartz, Information transmission, modulatiom and noise, McGraw-Hill, New York, 1980.

2. I.Zahradka, radiokomunikacijski sustavi, Školska knjiga ,Zagreb, 1994.

3. B.Silvello, Coherent Optical Communication Systems, Eugenio lanonne, 1994.

4. J.Budin, Optičke komunikacije, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1993.

5. H.Meyr, Digital Communications Receivers, Wiley, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području prijemnih sustava i prijemnika

2. analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika

3. analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih

4. analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini

5. vrednovati koncepte analognih i digitalnih prijemnika kroz glavne prednosti i mane jednog i drugog sustava

6. opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

30
ECTS
1
- definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području prijemnih sustava i prijemnika- analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika- analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih- analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini- vrednovati koncepte analognih i digitalnih prijemnika kroz glavne prednosti i mane jednog i drugog sustava- opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
60
ECTS

2
- analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika- analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih- analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini- opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
75
ECTS

2.5
- analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika- analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih- analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini- vrednovati koncepte analognih i digitalnih prijemnika kroz glavne prednosti i mane jednog i drugog sustava- opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području prijemnih sustava i prijemnika- analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika- analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih- analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini- vrednovati koncepte analognih i digitalnih prijemnika kroz glavne prednosti i mane jednog i drugog sustava- opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100