Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Optoelektroničke komunikacije DKa2-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149787 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim zakonitostima propagacije svjetlosti u vođenim i nevođenim medijima. Prezentirati osnovne podsustave optoelektronilčkih komuniakcijskih sustava, načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala te arhitekture optoelektroničkih mreža.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Teorija optičkih komunikacija. Propagacija svjetla u optičkim vlaknima - vođeni optički val. Svjetlovod, nelinearnosti. Modovi i sprezanje modova. Gušenje, raspršenje, izobličenje. Teorija optičke detekcije. Optički izvori i predajnici. Optički detektori i prijamnici. Optička pojačala. Modulacijski postupci u optičkim komunikacijama. Višekanalni optički sustavi : WDM ,FDM, SCM, OTDM. Optičke mrežne tehnologije. Nevođene optičke komunikacije u atmosferi, antene.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Komentari

Nastava se može izvoditi na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Blair, S. ECE 5411- Optical Communication Systems.USA: Utah. Edu.,notes, 2008.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. R.Ramaswami, Optical Networks, Morgan Kaufman Publishe, INc., 1998.

2. Yariv, Optical Electronics in Modern Communications, Oxford University Press, Eng.,1996.

3. R Pramod, Optical measurememt Techniques and Applications Norwood ArtechH ouse, 1997.

4. M.Cvijetić, Digitalne svjetlovodne komuninkacije, Naučna knjiga, Beograd, 1989.

5. G.P.Agrawal, Fiber-Optic communication Systems, John Wiley & Sons, N.Y.,1997.

6. G. Keiser, Optical Communications Essentials, Mc_Graw Hill,N.Y. 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati najvažnije pojmove koji se pojavljuju u području optoelektroničkih komunikacija

2. opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti

3. vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji

4. analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji

5. opisati i objasniti značajke i načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala (WDM, FDM, SCM, OTDM)

6. prezentirati način rada i arhitekturu optičkih mrežnih tehnologija, LAN i WAN mrežnih struktura te SONET/SDH optičkih mrežaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

36
ECTS
1.2
- definirati najvažnije pojmove koji se pojavljuju u području optoelektroničkih komunikacija- opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti- vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- opisati i objasniti značajke i načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala (WDM, FDM, SCM, OTDM)- prezentirati način rada i arhitekturu optičkih mrežnih tehnologija, LAN i WAN mrežnih struktura te SONET/SDH optičkih mrežaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
69
ECTS

2.3
- opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti- vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- opisati i objasniti značajke i načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala (WDM, FDM, SCM, OTDM)Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- definirati najvažnije pojmove koji se pojavljuju u području optoelektroničkih komunikacija- opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti- vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

20
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- definirati najvažnije pojmove koji se pojavljuju u području optoelektroničkih komunikacija- opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti- vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji- opisati i objasniti značajke i načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala (WDM, FDM, SCM, OTDM)Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100