Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Antene DKa2-04

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149717

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim parametrima antena i načinima mjerenja istih. Nadalje, studentima prezentirati postupke analize elementarnih izvora zračenja kao i realnih antena.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Parametri antena: polarizacija, dijagram zračenja, impedancija i međuimpedancija, usmjerenost, dobitak, efektivna površina (duljina i širina), temperatura šuma. Osnovni teoremi i njihove primjene. Elementarni izvori zračenja. Aproksimacije pri izračunavanju polja. Fraunhoferova, Fresnnelova i bliža zona. Električki kratki dipol i unipol. Poluvalni i punovalni dipol. Skup točkastih izvora zračenja. Pravilni i nepravilni nizovi. Zračenje mikrotrakastih struktura. MIMO antene i primopredajni sustavi.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Zentner, E. Antene i radiosustavi. Zagreb: Graphis, 2001.

2. Balanis, C.A. Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Edition. Wiley, 2016.

3. E. Zentner, Antene i radiosustavi, Graphis,Zagreb, 2001.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. R.Elliott, Antenna theory and Design, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J, 1981.

2. C.A. Balanis, Antenna Theory – Analysy and Design 3th, John Wiley & Sons, New York, 2005.

3. E.Zentner, Radiokomunikacije, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području antena i antenskih sustava.

2. Definirati i objasniti osnovne teoreme koji se odnose na antene te elementarne izvore zračenja.

3. Načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene.

4. Opisati i razlikovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni.

5. Analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude.

6. Opisati i definirati MIMO antenske sustave.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

30
ECTS
1
- Definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području antena i antenskih sustava.- Definirati i objasniti osnovne teoreme koji se odnose na antene te elementarne izvore zračenja.- Korištenjem matematičkog modela načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene.- Vrednovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni.- Oblikovati i analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude.- Vrednovati MIMO antenske sustave pa ključnim parametrima i primjeniPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
90
ECTS

3
- Korištenjem matematičkog modela načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene.- Vrednovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni.- Oblikovati i analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude.Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Korištenjem matematičkog modela načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene.- Vrednovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni.- Oblikovati i analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

20
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području antena i antenskih sustava.- Definirati i objasniti osnovne teoreme koji se odnose na antene te elementarne izvore zračenja.- Korištenjem matematičkog modela načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene.- Vrednovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni.- Oblikovati i analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude.- Vrednovati MIMO antenske sustave pa ključnim parametrima i primjeniUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100