Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Predajnici DKa2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149792 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠNELER LEON, suradnik
HERCEG MARIJAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s teorijskim osnovama rada oscilatora, visokofrekvencijskih ugođenih pojačala, modulatora, sklopova za prilagođenje impedancije, te osposobiti studente za projektiranja osnovnih VF sklopova

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Oscilatori. Teorija oscilatora sa negativnim otporom i oscilatora sa povratnom vezom. Visokofrekvencijski LC oscilatori. Niskofrekvencijski RC oscilatori. Postupci za poboljšanje stabilnosti amplitude i frekvencije oscilatora. Oscilatori sa kristalom kvarca. Postupci sinteze frekvencije: izravna i neizravna sinteza, petlja fazne sinkronizacije. Visokofrekvencijska pojačala snage (klasa A, B i C). Množila frekvencije. Modulacija sinusnog signala: modulacija amplitude (AM) i argumenta (FM i PM), struktura modulatora i demodulatora. Diskretna modulacija sinusnog signala: modulacija amplitude (ASK), faze (PSK) i frekvencije (FSK), struktura modulatora i demodulatora. Modulacija impulsnog signala: modulacija amplitude (PAM), širine (PDM), pozicije (PPM) i frekvencije (PFM) impulsa, struktura modulatora i demodulatora. Digitalni modulacijski postupci: pulsno-kodna modulacija (PCM) i delta modulacija (DM), struktura modulatora i demodulatora.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Grebennikov, Andrei. RF and Microwave Transmitter Design. John Wiley & Sons, Inc., 2011.

2. B.Modlic, I.Modlic, Pojačala snage: serija visokofrekvencijska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

3. B.Modlic, I.Modlic, Titranje i oscilatori, Školska knjiga, Zagreb, 1993


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. I.Modlic, B.Modlic, Visokofrekvencijska elektronika - Oscilatori, pojačala snage, Školska knjiga, Zagreb, 1982.

2. B.Modlic, I.Modlic, Modulacije i modulatori : serija visokofrekvencijska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

3. B.Modlic, J. Bartolić, Miješanje, mješala i sintetizatori frekvencije, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

4. G. Gonzalez, Foundations of oscillator circuit design, Artech House, 31. pro 2006.

5. Andrei Grebennikov, RF and Microwave Transmitter Design, a John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati oscilatore s negativnim otporom i pozitivnom povratnom vezom te razumjeti osnovne principe rada istih

2. analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora

3. razumjeti strukturu i princip rada VF pojačala snage

4. dizajnirati i analizirati krugove za prilagođenje impedancije

5. razumjeti osnovne principe rada modulacijskih postupaka zasnovanih na sinusnom i impulsnom signalu nosiocu te vrednovati perfromanse istih

6. poznati strukturu i princip rada pulsno-kodne i delta modulacije te dizajnirati isteTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

21
ECTS
0.7
- dizajnirati oscilatore s negativnim otporom i pozitivnom povratnom vezom te razumjeti osnovne principe rada istih- analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora- razumjeti strukturu i princip rada VF pojačala snage- dizajnirati i analizirati krugove za prilagođenje impedancije- razumjeti osnovne principe rada modulacijskih postupaka zasnovanih na sinusnom i impulsnom signalu nosiocu te vrednovati perfromanse istih- poznati strukturu i princip rada pulsno-kodne i delta modulacije te dizajnirati istePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
69
ECTS

2.3
- analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora- dizajnirati i analizirati krugove za prilagođenje impedancijeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

20
Max

40
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora- razumjeti osnovne principe rada modulacijskih postupaka zasnovanih na sinusnom i impulsnom signalu nosiocu te vrednovati perfromanse istih- poznati strukturu i princip rada pulsno-kodne i delta modulacije te dizajnirati isteLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
90
ECTS

3
- dizajnirati oscilatore s negativnim otporom i pozitivnom povratnom vezom te razumjeti osnovne principe rada istih- analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora- razumjeti strukturu i princip rada VF pojačala snage- dizajnirati i analizirati krugove za prilagođenje impedancije- razumjeti osnovne principe rada modulacijskih postupaka zasnovanih na sinusnom i impulsnom signalu nosiocu te vrednovati perfromanse istih- poznati strukturu i princip rada pulsno-kodne i delta modulacije te dizajnirati isteUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100