Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroelektronika DKa1-05

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 30 | ISVU 149756 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VINKO DAVOR, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s tehnološkim osnovama za realizaciju mikroelektroničkih sklopova. Studentima prezentirati osnovne vještine projektiranja analognih i digitalnih sklopova u zadanoj tehnologiji. Studente upoznati s izradom i vođenjem projekta: od tehničkih zahtjeva, preko projektiranja zadanih sklopova do metoda ispitivanja integriranog sklopa

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Tehnologija izrade integriranih sklopova: planarna tehnologija na siliciju, hibridna tehnologija tankog i debelog filma. Komponente bipolarnih i unipolarnih integriranih sklopova: tranzistori, diode, otpornici, kondenzatori. Digitalni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: strujna sklopka, osnovni sklop porodice TTL, ECL, I2L, NMOS, CMOS. Analogni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: stupnjevi konstantne struje, referentnog napona, stupnjevi za pomak istosmjerne naponske razine, osnovni stupnjevi pojačanja (ZE, ZS), diferencijalno pojačalo, strukture operacijskih pojačala. Tehnike projektiranja integriranih sklopova: PLD, GA, StC, FC. Načela projektiranja složenih mikroelektroničkih analognih i digitalnih sklopova: pojačala, komparatori, A/D i D/A pretvornici, filteri, generatori valnih oblika. DFT - metode ugradnje ispitljivosti u integrirani sklop. Uvod u nanotehnologiju.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Komentari

Nastava se može izvoditi na stranom jeziku (engleski).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Švedek, T. Osnove mikroelektronike. Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2002.

2. Weste, N.H.E; Harris D. CMOS VLSI design - a circuits and systems perspective. Pearson Education, 2005.

3. P. Biljanović, Mikroelektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1983.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. N. H. E. West, D. Harris, CMOS VLSI Design, Third edition, Pearson Education, Inc., 2005.

2. A. S.Sedra, K.C.SMith, Microelectronic Circuits, 3.Edition, Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati tehnološke osnove za realizaciju mikroelektroničkih sklopova

2. dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji

3. razviti podsklopove projektnog zadatka

4. integrirati podsklopove projektnog zadatka u funkcionalnu cjelinu

5. vrednovati rad sklopa projektnog zadatkaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

39
ECTS
1.3
- definirati tehnološke osnove za realizaciju mikroelektroničkih sklopova- dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji- razviti podsklopove projektnog zadatka- integrirati podsklopove projektnog zadatka u funkcionalnu cjelinuPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji- razviti podsklopove projektnog zadatkaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

18
Max

18
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
60
ECTS

2
- razviti podsklopove projektnog zadatka- integrirati podsklopove projektnog zadatka u funkcionalnu cjelinu- vrednovati rad sklopa projektnog zadatkaKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

17
Max

22
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
66
ECTS

2.2
- definirati tehnološke osnove za realizaciju mikroelektroničkih sklopova- dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologijiUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100