Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Numerička matematika DKa1-04

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149782 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HARTMANN-TOLIĆ IVANA, suradnik
RUDEC TOMISLAV, nositelj
KATIĆ ANITA, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti značenje i primjene numeričkih algoritama i metoda u elektrotehnici. Studentima prezentirati rad numeričkih algoritama na konkretnim primjerima i na računalu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Pogreške. Vrste pogrešaka. Signifikantne znamenke aproksimativnog broja. Pogreška funkcije. Inverzni problem. Interpolacija. Spline interpolacija. Problem interpolacije. Lagrangeov oblik interpolacijskog polinoma. Newtonov oblik interpolacijskog polinoma. Ocjena pogreške. Linearni interpolacijski spline. Kubični interpolacijski spline. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Norma vektora i matrice. Uvjetovanost. Trokutasti sustavi, Gaussov algoritam i LU-dekompozicija, pivotiranje. QR-dekompozicija, Cholesky-dekompozicija, Iterativne metode. Rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda bisekcije. Metoda jednostavnih iteracija. Newtonova metoda i modifikacije. Rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi: Newtonova metoda, kvazi-Newtonove metode. Numerička integracija. Trapezno pravilo. Newton-Cotesova formula. Simpsonovo pravilo. Metode konačnih razlika i konačnih elemenata. MoM metoda.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadaci

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Scitovski, R. Numerička matematika. Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2015.

2. Chapra, S.C; Canale, R.P. Numerical methods for engineers. New York: McGraw-Hill Education, 2015.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. G.Dalquist, A.Björck, NumerischeMethoden, R.OldenbourgVerlag, München, 1972.

2. D.Kincaid, W.Cheney, NumericalAnalysis, Brooks/Cole PublishingCompany, New York, 1996.

3. J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to NumericalAnalysis, 2ndEd.,SpringerVerlag, New York, 1993.

4. W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, NumericalRecipes, CambridgeUniversityPress, Cambridge, 1989.

5. e-skripta: Zlatko Drmač, Vjeran Hari, Miljenko Marušić, Mladen Rogina, Sanja Singer, Saša Singer, Numerička matematika, Zagreb, 2008. Dostupno na: http://web.math.pmf.unizg.hr/~singer/num_mat/NM_0910/num_mat1.pdf

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka

2. na osnovu analize podataka kreirati funkciju koristeći aproksimaciju i interpolaciju

3. postavljati i rješavati sustave linearnih i nelinearnih jednadžbi metodama numeričke matematike

4. kreirati model problema numeričke integracije na praktičnim primjerima

5. kreirati model za praktične numeričke probleme

6. sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

60
ECTS
2
- definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka - na osnovu analize podataka kreirati funkciju koristeći aproksimaciju i interpolaciju- postavljati i rješavati sustave linearnih i nelinearnih jednadžbi metodama numeričke matematike- kreirati model problema numeričke integracije na praktičnim primjerima- kreirati model za praktične numeričke probleme- sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
36
ECTS

1.2
- definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka - na osnovu analize podataka kreirati funkciju koristeći aproksimaciju i interpolaciju- kreirati model za praktične numeričke probleme- sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

20
Max

40
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka - na osnovu analize podataka kreirati funkciju koristeći aproksimaciju i interpolaciju- sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Seminarski rad Broj radnih sati
9
ECTS

0.3
- definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka - postavljati i rješavati sustave linearnih i nelinearnih jednadžbi metodama numeričke matematike- kreirati model problema numeričke integracije na praktičnim primjerima- sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataUsmeno izlaganje Pitanja na osnovu izloženog Min

0
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100