Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Biomedicinska elektronika DK4I-02

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 0 | K 30 | ISVU 89302 149719 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj

Ciljevi predmeta

Svladavanjem kolegija studenti će razumjeti fizikalne osnove elektrofiziologije, nastajanje i karakteristike najvažnijih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, itd.) te specifičnosti analogne i digitalne obrade bioloških signala. Studenti će steći znanja mjerenja impedancije bioloških tkiva i bioloških neelektričnih pojava, poput mjerenja krvnog tlaka. Pristupnici će biti upoznati s biomedicinskom opremom koja se trenutno koristi u medicini. Nakon uspješno savladane nastave, biti će upoznati s arhitekturom osnovnih elektroničkih sklopova unutar biomedicinskih uređaja te načelima njihovog rada.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnove elektrofiziologije, nastajanje i karakteristike najvažnijih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, itd.) te specifičnosti analogne i digitalne obrade bioloških signala. Sučelje biološke tvari i mjernih uređaja, vrste elektroda. Blokovska i sklopovska arhitektura uređaja za mjerenje bioelektričkih signala te mjerne smetnje i načini njihovog potiskivanja. Mjerenje impedancije bioloških tkiva i bioloških neelektričnih pojava, poput mjerenja krvnog tlaka. Uređaji za elektrostimulaciju i elektroterapiju. Arhitektura osnovnih elektroničkih sklopova unutar biomedicinskih uređaja te načela njihovog rada. Bežične senzorskih mreža na ljudskom tijelu (Body Area Networks - BAN) i prijenos signala komunikacijskim kanalom unutar ljudskog tijela (Intra Body Communication). VF kirurški nož, hemodijaliza, elektromedicinski uređaji za dobivanje slike (rentgen, ultrazvuk, CT, PET, SPECT, MRI, Nuklearna medicina, termografija).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. A. Šantić: Biomedicinska elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

2. A. Šantić: Elektronička instrumentacija, 3. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. J.D. Bronzino: The Biomedical Engineering Handbook, Second Edition, CRC Press 1999.

2. J.J.Carr, J.M.Brown; Introduction to Biomedical Equipment Technology;Prentice Hall; 1998.

3. J. G. Webster (Ed.); Medical Instrumentation: Application and Design; John Wiley&Sons, N.Y. ; 1995.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti osnove elektrofiziologije te nastanak bioloških potencijala

2. definirati način generiranja i značajke osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, ERG)

3. Na temelju značajki sučelja biološke tvari i elektrode dizajnirati nadomjesne električne sheme sučelja biološke tvari i elektrode

4. dizajnirati elektroničke sklopove za mjerenje biološke impedancije i osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG)

5. projektirati osnovne arhitekture bežičnih senzorskih mreža na ljudskom tijelu

6. na temelju znanja iz osnova elektrofiziologije te značajki bioelektričkih signala vrednovati sklopove za mjerenje bioelektričkih signala i neelektričkih pojavaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)

45
ECTS
1.5
- objasniti osnove elektrofiziologije te nastanak bioloških potencijala- definirati način generiranja i značajke osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, ERG)- Na temelju značajki sučelja biološke tvari i elektrode dizajnirati nadomjesne električne sheme sučelja biološke tvari i elektrode- dizajnirati elektroničke sklopove za mjerenje biološke impedancije i osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG)- projektirati osnovne arhitekture bežičnih senzorskih mreža na ljudskom tijelu- na temelju znanja iz osnova elektrofiziologije te značajki bioelektričkih signala vrednovati sklopove za mjerenje bioelektričkih signala i neelektričkih pojavaPredavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- objasniti osnove elektrofiziologije te nastanak bioloških potencijala- Na temelju značajki sučelja biološke tvari i elektrode dizajnirati nadomjesne električne sheme sučelja biološke tvari i elektrode- dizajnirati elektroničke sklopove za mjerenje biološke impedancije i osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG)Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- objasniti osnove elektrofiziologije te nastanak bioloških potencijala- definirati način generiranja i značajke osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, ERG)- Na temelju značajki sučelja biološke tvari i elektrode dizajnirati nadomjesne električne sheme sučelja biološke tvari i elektrode- dizajnirati elektroničke sklopove za mjerenje biološke impedancije i osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG)- projektirati osnovne arhitekture bežičnih senzorskih mreža na ljudskom tijeluUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Seminarski rad Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- objasniti osnove elektrofiziologije te nastanak bioloških potencijala- definirati način generiranja i značajke osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG, ERG)- Na temelju značajki sučelja biološke tvari i elektrode dizajnirati nadomjesne električne sheme sučelja biološke tvari i elektrode- dizajnirati elektroničke sklopove za mjerenje biološke impedancije i osnovnih bioelektričkih signala (EKG, EEG, EMG)- projektirati osnovne arhitekture bežičnih senzorskih mreža na ljudskom tijeluSeminarski rad (S) Pregledavanje seminarskog rada; Ocjena izlaganja rada. Min

0
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100