Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Menadžment D4-01

ECTS 4 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 73919 149754 149753 149755 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj
VUČINIĆ DEAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studenti pomoću ovog kolegija upoznaju sve elemente upravljanja poduzećem. Na taj način su spremni uključiti se u rad u gospodarstvu, lakše razvijati konceptualnu vještinu pri obavljanju samostalne djelatnosti ili se istaknuti kao kvalitetan kadar za obnašanje dužnosti upravljanja u poduzeću ili pojedinoj organizacijskoj jedinica.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pojava i razvoj teorije menadžmenta, suvremeni trendovi u teoriji i praksi menadžmenta, menadžerska etika, društvena odgovornost menadžmenta, poslovno planiranje, predviđanje, donošenje odluka, priroda organiziranja, oblikovanje organizacijske strukture i unapređivanja organizacije, pojam strategije, strategijskog menadžmenta i razine strategije, razvoj strategijskog plana, strategijsko upravljanje projektom, selekcija i regrutiranje kadrova, obuka i razvoj kadrova, komuniciranje i komunikacijske vještine-važne za uspješan menadžment, motivacija za rad i motiviranje, upravljanje kompenzacijama (kompenzacije za izvršeni rad, kompenzacije iz udjela dobiti, menadžerske kompenzacije,...), kontroliranje , informacijska tehnologija i menadžment, poslovna inteligencija, menadžerske vještine, Category management.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacimentorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Buble, Marin. Management. Ekonomski fakultet Split, Split, 2008.

2. Z. Lacković, Management elektrotehničkih djelatnosti, Elektrotehnički fakultet Osijek, Osijek,2008.

3. P. Sikavica, F. Bahtijarević-Ĺ iber, N. Pološki Vokić,Temelji menadžmenta, Sveučilište u Zagrebu, Ĺ kolska knjiga, Zagreb,2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Caroselli M., Vještine vodstva za menadžere, Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

2. Cohen S. P., Vještine pregovaranja za menadžere, Mate d.o.o., Zagreb 2014.

3. P. Kotler, K. L. Keller, M. Martinović, Upravljanje marketingom, 14. Izdanje, Mate d.o.o., Zagreb 2014.

4. Buble M., Klepić Z., Menadžment malih poduzeća: Osnove poduzetništva, Ekonomski fakultet Sveučilišta, Mostar, 2007.

5. Certo S., Certo T., Moderni menadžment, Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja

2. odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere

3. predložiti organizacijske pristupe upravljanju u poduzeću na osnovi stečenih znanja

4. procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće

5. analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješni

6. usporediti vođenje i upravljanjeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

39
ECTS
1.3
- definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja- odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere- predložiti organizacijske pristupe upravljanju u poduzeću na osnovi stečenih znanja- procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće- analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješni- usporediti vođenje i upravljanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
21
ECTS

0.7
- procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće- analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješniKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja- odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere- predložiti organizacijske pristupe upravljanju u poduzeću na osnovi stečenih znanja- procijeniti prikladnost organizacijske strukture za poduzeće- analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješni- usporediti vođenje i upravljanje Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Seminarski rad Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja- odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere- analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješniProučavanje literature vezane za zadanu temu seminarskog rada i pisanje seminarskog rada. Izrada u timu Prema naputcima za pisanje seminarskog rada s kojima su studenti upoznati ocjenjuje se sadržaj i pismeno izražavanje pisane forme seminarskog rada Min

0
Max

15
Izrada ppt prezentacije i izlaganje teme seminarskog rada Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- definirati i objasniti osnovne funkcije upravljanja- odrediti osnovne vještine upravljanja i njihovu važnost za menadžere- analizirati vještine koje pomažu menadžerima da postanu uspješniStudenti prema naputcima nastavnika izrađuju sadržaj prezentacije na zadanu temu seminarskog rada, a istovremeno prateći sadržaj prethodno napisanog rada Nakon saslušanog izlaganja teme seminarskog rada uz pomoć ppt prezentacije nastavnik dodjeljuje bodove za uspješno odrađenu aktivnost Min

0
Max

15
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
120
Σ ECTS
4
Σ Max
100