Stručni studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Digitalne komunikacije SR502-17

ECTS 7.5 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 175231 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati analogne i digitalne sig. u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, kao i postupke diskretizacije kontinuiranog signala, te sklopove koji obavljaju pretvorbu. Upoznati studente s formatima i parametrima digitalnih signala, spektralnim karakteristikama, osjetljivosti na šum, mogućnost detekcije pogreške te sinkronizacije digitalnih signala. Prezentirati studentima postupke diskretne modulacije, modulacije impulsa te digitalnih modulacijskih postupaka. Upoznati studente s principima i postupcima kodiranja izvora i kodiranja kanala. Posebno obraditi i objasniti prijenos digitalnih signala u osnovnom opsegu i transponiranom opsegu te rad sustava vremenskog (TDMA), frekvencijskog (FDMA) i kodnog (CDMA) multipleksa. Objasniti postupke kodiranje izvora, kanala te blok kodiranje, ako i kompleksne sheme kodiranja. Upoznati studente sa osnovnim tipovima komunikacijskih kanala i njihovim parametreima, filtrima i postupcima filtriranja digitalnih signala kao i sa šumom u digitalnim komunikacijskim sustavima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Analiza determinističkih i slučajnih signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Diskretizacija kontinuiranog signala. Formati i osnovni parametri digitalnog signala. Spektralne karakteristike, osjetljivost na šum, mogućnost detekcije pogreške te sinkronizacije digitalnih signala. M-arni signal. Temeljni principi digitalnih modulacijskih postupaka. Uvod u digitalne komunikacijske sustave. Postupci diskretne modulacije (ASK i M-arna ASK modulacija, FSK, CPFSK M-arna FSK modulacija, PSK, MSK i M-arna PSK modulacija). Kompleksne modulacijske sheme. Postupci modulacije impulsa (pulsno-amplitudna (PAM), pulsno-širinska (PDM), pulsno pozicijska (PPM) i pulsno-frekvencijska (PFM) modulacija). Digitalni modulacijski postupci (pulsno-kodna modulacija (PCM) i delta modulacija (DM)). Modulacija ortogonalnih signala (Walshovi signali, wavelet signali).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Ž. Novinc Digitalni prijenos informacija Zagreb: Kigen, 2009.

2. 2 Gallager Principles of Digital Communication Cambridge Univesity Press, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 G. Lukatela Digitalne telekomunikacije Građevinska knjiga, Beograd, 1988.

2. 2 B. Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Modulacija, modulatori, sintezatori frekvencije Školska knjiga, Zagreb 1982.

3. 3 J. G. Proakis Digital Communications, 4th ed. McGraw Hill, N.Y., 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u digitalnim komunikacijskim sustavima

2. načiniti analizu spektralnog sastava digitalnih signala kao i njihovu sintezu uz poznavanje spektralnog sastava

3. izračunati vjerojatnost pogreške bita pri prijenosu digitalnih signala različitih formata u osnovnom opsegu te opisati i razlikovati različite formate digitalnih signala

4. primijeniti tri Nyquistova kriterija za sprječavanje intersimbolne interferencije kod osnovnih sustava prijenosa digitalnih signala

5. definirati osnovne postupke i principe diskretne modulacije, te modulacije impulsa. Definirati i opisati M-arne postupke diskretne modulacije sinusnog signala, modulacije impulsa impulsa te digitalne modulacijske postupke (PCM i DM)

6. definirati i opisati sustave vremenskog, frekvencijskog i kodnog multipleksa. Objasniti i opisati kodiranje izvora i kodiranje kanalaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti