Stručni studij

Nazad   Raspored   Engleski

Poslovno komuniciranje (izvodi se 2017./18. i 2018./19.) S501-16

ECTS 3 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 160335 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ JERKO, nositelj
KELIĆ IVAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstavljanje osnovnih elemenata poslovnog komuniciranja, komunikacijskih tehnika, vještina upravljanja komunikacijskim procesom, te vještina učinkovitog djelovanja u poslovnom okruženju.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis treće godine studija.

Sadržaj

Pojam i procesi komuniciranja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Načela uspješne komunikacije. Vještina slušanja i postavljanja pitanja. Asertivna komunikacija. Javni govor. Prezentacijske vještine. Timski rad. Komunikacija u grupi. Razrješavanje konflikta. Vještina pregovaranja. Vođenje sastanka. Pismeno komuniciranje. Poslovni bonton i protokol.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 BOVEE, Courtland L.; THILL, John V. Suvremena poslovna komunikacija Zagreb: Mate doo, 2012.

2. 2 Guffey, Mary Ellen; Loewy Dana Business communication: Process and product Cengage Learning, 2010.

3. 3 Borg, J. Govor tijela Veble commerce, Zagreb, 2009.

4. 4 Gottesman, D., Mauro, B. Umijeće javnog nastupa Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Plenković Komunikologija masovnih medija Barbat, Zagreb, 1993.

2. 2 Thun, F.S.von Kako međusobno razgovaramo, Smetnje i razjašnjenja Erudita, Zagreb, 2006.

3. 3 F. Vreg Humana komunikologija HKD i Nonacom, Zagreb 1998.

4. 4 Vodopija, Š Opća i poslovna komunikacija Naknada Žagar, Rijeka, 2006.

5. 5 Rouse J.R., Rouse, S. Poslovne komunikacije Masmedia, Zageb, 2005.

6. 6 Pease, A. & B. Body Language Orion Book, London, 2004.

7. 7 Pease A. & B. Komunikacija za sva vremena Lisac & Lisac, Zagreb, 2007.

8. 8 Lamza – Maronić, M., Glavaš, J. Poslovno komuniciranje Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.

9. 9 R. Fox Poslovna komunikacija Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti osnovne pojmove u poslovnoj komunikaciji, komunikacijskoj kompetenciji i komunikacijskim vještinama

2. razviti pisanu i računalom posredovanu komunikaciju za oblikovanje i razmjenu poruka

3. samoprocijeniti vještine prezentacije, pregovaranja i vođenja sastanaka

4. preporučiti i kritički prosuđivati vještine asertivne komunikacijeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)180.61,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)410
Rješavanje zadataka150.51,2,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja240.81,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad180.62,3,4Eseji, prezentacijeIzlaganje seminara1020
Aktivnost u nastavi150.52,3,4Sudjelovanje u nastaviSudjelovanje u nastavi010