Stručni studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Inženjerska grafika S104

ECTS 4 | P 15 | A 0 | L 0 | K 30 | ISVU 37135 186117 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

STURKO OKSANA, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Ortogonalne i aksonometrijske projekcije, presjeci tijela, ravnina. Linije, tehničko pismo, formati papira. Skiciranje i tehnika skiciranja. Kotiranje. Grafička interpretacija u prostoru i ravnini. Izometrija. Standardi i pravila pri izradi i korištenju tehničke dokumentacije. Označavanje i opis crteža. Tolerancije i nalijeganje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja u elektrotehnici. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Blok dijagram. Sheme djelovanja, strujne sheme, sheme vezivanja, priključni plan. Dijagrami logičkih sklopova i metode crtanja. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Tehnički opis, upute za korištenje. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sistema. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i dodatne dokumentacije. Uvod u dokumentiranja elektroničkih uređaja (sklopova, postrojenja) primjenom računala CAD programa. Vježbe: Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Rad na programu AutoCAD. Označavanje elemenata prema IEC propisima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon završenog kolegija pristupnik uspješno vlada znanjem koje mu omogućava pristup projektima i uputama iz elektrotehnike, stječe osnovna znanja za korištenje grafičkim alatima za projektiranje Auto CAD, kao i specijaliziranim grafičkim alatima iz domene elektrotehnike.

Oblici provođenja nastave

predavanja, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij konstrukcijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Opalić, M; Kljajin, M; Sebastijanović, S. Tehničko crtanje Zrinski Čakovec, 2003.

2. 2 Omura, George Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. H. Earle Graphics for Engineers Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1999.

2. 2 F. E. Giesecke, A. Mitchell, H.C. Spencer, I.L. Hill, J.T. Dygton Technical Drawing Machimillan Publishing company, New York, 1986

Način polaganja ispita

Izrada projektnog zadatka i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati projekcije jednostavnih geometrijskih odnosa točke, dužine, pravca, lika i tijela

2. konstruirati skice elemenata konstrukcija

3. konstruirati skice ortogonalnih projekcija, izometriji, presjeka

4. kreirati tehnički crtež u AutoCAD-u. Nacrtati ortogonalne projekcije, izometriju, presjek

5. konstruirati crtež sheme iz elektrotehničke struke u AutoCAD-uAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti